Уз захтјев je потребно приложити следећу документацију:

  1. Рјешење о утврђивању водних услова
  2. Главни пројекат (елаборат)
  1. Сагласност ЈП „Водовод и канализација „ Херцег Нови ,да се објекат прикључи на јавни водовод и канализацију (уколико су исти израђени)
  1. потврда ЈП „Водовод и канализација „ Херцег Нови“,да у близини објекта не постоји израђен јавни водовод и (односно канализација), те не постоји  могућност прикључка на исту.
  1. Потврду из ЦРПС у Подгорици за организацију која је урадила пројектну документацију,
  2. Лиценцу инжињерске коморе  Црне Горе за овлашћеног пројектанта и вршиоца унутрашње и техничке контроле (ревидента) техничке документације.

Административна такса:

-за утврђивање водне сагласности-50 еура