Уз захтјев (Образац 10) се подноси сљедећа документација:

  • Изјава извођача да је објекат израђен у складу са грађевинском дозволом
  • Изјава надзорног инжењера да је објекат израђен у складу са грађевинском дозволом
  • Изјава водећег пројектанта да је објекат издађен у складу са главним пројектом
  • Доказ о извршеним обавезама у складу са посебним прописима
  • Ревидовани главни пројекат (уколико је дозвола издата на основу идејног пројекта)

Административна такса:

1)За издавање одобрења за употребу објекта  плаћа се 0,2 % од предрачунске вриједности објекта;

2)За издавање одобрења за употребу помоћног објекта – 20,00 €

3)За вршење техничког прегледа и издавање одобрења за употребу привременог објекта – 20,00 €.