• Пореска пријава

  • Копија рјешења о упису власништва Управе за некретнине или копија купопродајног уговора

  • За новоизграђене објекте – копија власничког листа

  • Копија личне карте власника непокретности и свих чланова домаћинства, а за малољетна лица - копија здравствене књижице (због умањења пореза) – за резиденте

  • Плаћање пореза на непокретност врши се искључиво уплатницом на пошти или банци на ЖР 510-9068014-36

  • Образац ППН-1 : Пореска пријава за утврђивање пореза на непокретности (за физичка лица)

  • Образац ППН-2: Пореска пријава за утврђивање пореза на непокретности (за правна лица која воде књиге)

  • За правна лица доставља се Биланс стања за предходну годину