За све овјере потписа, рукописа и преписа странка је дужна доставити најмање 2 примјерка, јер се један задржава у општинској архиви.

1. Овјера рукописа односно преписа писаних на страном језику

    Административна такса - 4 еура

2. Овјера сагласности, личних изјава (изјава о издржавању, изјава о  броју чланова породичног домаћинства)

 • Неопходно присуство лица које даје сагласност, личну изјаву уз важећи лични документ (лична карта, пасош, возачка дозвола)
 • Потписивање наведених докумената врши се испред овлашћеног лица

Административна такса - 3 еура

3. Картон депонованих потписа

 • Неопходно присуство лица које овјерава образац картона депонованих потписа уз важећи лични документ (лична карта, пасош, возачка дозвола)
 • Потписивање наведених докумената врши се испред овлашћеног лица

Административна такса- 2 еура

4. Овјера гарантног писма 

 • Неопходно присуство лица које овјерава гарантно писмо уз важећи лични документ (лична карта, пасош, возачка дозвола)
 •  Потписивање се врши испред овлашћеног лица

Aдминистративна такса - 3 еура

5.Овјера изјаве за живот у заједничком домаћинству

 • Неопходно присуство лица које даје изјаву о заједничком домаћинству уз важећи лични документ (лична карта, пасош, возачка дозвола)
 • Потписивање се врши испред овлашћеног лица

Административна такса: 3 еура

6. Овјера пуномоћја да може управљати мојим возилом 

 • Неопходно присуство лица које је власник моторног возила са важећим личним документом (лична карта, пасош, возачка дозвола) и оригинал саобраћајне дозволе возила
 • Потписивање се врши испред овлашћеног лица

Административна такса - 3 еура

7. Овјера изјаве за превоз ствари на релацији  

 • Неопходно присуство лица које даје изјаву о превозу ствари, уз важећи лични документ (лична карта, пасош, возачка дозвола)
 •  Потписивање се врши  испред овлашћеног лица

Административна такса - 3 еура 

8. Овјера преписа (фотокопије):

 • Оригинал документ на увид доставити
 • Најмање два преписа документа (може и више), јер се један задржава у општинској архиви
Административна такса – 2 еура по листу