image igalo2020Општина Херцег Нови објављује поновни јавни позив за прикупљање понуда за избор суинвеститора за изградњу објекта у зони мјешовите намјене МН у планској јединици 01-7 (Игало Центар) на локацији: урбанистичка парцела која се састоји од кат.парц. 545/8 к.о.Топла, у захвату Просторно урбанистичког плана Општине Херцег Нови за период до 2030.године – ГУР Игало (Сл.лист ЦГ-оп.проп.52/18, 4/19).

Мјешовита намјена на овој локацији подразумијева индекс покривености 0,4, индекс заузетости 1,2 и максимално до 3 надземне етаже, са могућношћу изградње подземне етаже за потребе гаражирања. Детаљни услови су одређени урбанистичко-техничким условима број: 02-3-350-УПИ-800/2019 од 05.09.2019.године који су саставни дио овог јавног позива.
Корисници парцеле укупне површине 3.129 м2 и учесници у заједничкој изградњи су Општина Херцег Нови и шест грађана, чије учешће је процијењено на износ од 1.250.000,00 еура. Учешће у заједничкој изградњи заинтересованог понуђача су сви трошкови који се односе на реализацију пројекта закључно са укњижбом објекта подобног за употребу, наведено је у тексту јавног позива.
Рок за подношење понуда је  21.09.2020. године до 9 часова на Грађанском бироу Општине Херцег Нови. Отварање понуда ће бити одржано 21.09.2020. године у 10 часова у Сали Општине Херцег Нови, на ком отварању могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници.
Детаље о праву и условима за учешће на јавном позиву, критеријумима за бодовање, садржини понуде и начину достављања можете прочитати и преузети овдје.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива можете добити позивом на број телефона 031-321-052, локал 256 и 268.