Старјешина: Ненад Ђорђевић, Главни администратор

звање: дипл. правник

тел: 031/321-564
факс: 031/322-562
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе Главног администратора, Oбјављено дана 01.03.2022. године


 Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 28

Служба главног администратор врши стручне и друге послове који се односи на:
- Рјешавање у другостпеном управном поступку,
- Вршење надзора над радом локалне управе,
- Старање о законитом, ефикасном и економичном вршењу послова јавне управе,
- Извршавање акта предсједника општине који доноси у остваривању функција усмјерања и координарања рада и вршења надзора на радом локалне управе,
- Предлагање и предузимање мјера у циљу отклањања неправилности у раду локалне управе,
- Припрему извјештаја о поступању у управним стварима из надлежности општине,
- Припрему извјештаја за предсједника општине у стању у појединим областима и надлежности органа локалне управе са мишљењем и предлогом мјера,
- Управни поступак за слободан приступ информација из свог дјелокруга,
- Вршење других послова у складу са Законом, одлукама скупштине и предсједника Општине.

Главни администратор: Ненад Ђорђевић

звање: дипломирани правник

тел:  (031) 321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе Главног администратора, Oбјављено дана 01.03.2022. године

Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 6

1. Главни администратор врши послове другостепеног органа, у управним стварима из надлежности Општине;
2. Координира рад локалне управе, у извршавању послова за које је потребна међусобна сарадња (припрема прописа, акционих планова, страрешког плана развоја општине, и других развојних планова и програма, припрема извјешатаја о њиховој реализацији и стручно информативних материјала, извјештаја о спровођењу закона, општинских прописа и др);
3. Даје мишљење на акт којим се утврђује организација и начин рада локалне управе;
4. Даје стручна упуства и инструкције за рад органима локалне управе ради правилне примјене закона и других прописа;
5. Припрема годишњи извјештај о поступању у управним стварима из надлежности општине;
6. Подноси предсједнику општине годишњи извјештај о раду и друге извјештаје на захтјев предсједника општине;
7. Врши и друге послове утврђене Законом, Стаутом општине и актима предсједника општине;
8. Главног администратора именује предсједник општне на основу јавног конкурса на вријеме од 5 година.

Поткатегорије