NSLsohn110923Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић заказао је 16. редовну сједницу СОХН за сриједу, 1. новембра 2023. године, са почетком у 10.00 часова.

Дневним редом су предвиђене 22 тачке:
1. Предлог Завршног рачуна Буџета Општине Херцег Нови за 2022. годину
2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2023. годину
3. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – четири 10 кВ кабловска вода: ТС 35/10 кВ „Херцег Нови“ – спојница на постојећи 10 кВ кабловски вод ТС 35/10 кВ „Херцег Нови“ – ТС 10/0,4 кВ „Србина 2“ , тачка С1 на ситуационом плану; ТС 35/10 кВ „Херцег Нови“ – ТС 10/0,4 кВ „Шпањола“; ТС 35/10 кВ „Херцег Нови“ – нови УЗ стуб у траси постојећег ДВ 10 кВ „Камено“ (постојеће стубно мјесто бр. 279); ТС 35/10 кВ „Херцег Нови“ – ТС 10/0,4 „Турион“, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 2580/1, 1820, 1718, 1821, 2578/1, 1636, 1885, 1900, 1886, све К.О. Топла и кат. парцела бр. 1493/2, 1493/1, 1492, 1494, 2004, 1465/3, 1465/5, 1465/9, 1475, 1478/1, све К.О. Поди, Херцег Нови
4. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – ТС 10/0,4 кВ, 1x630 кВА „Жањиц“ са уклапањем у ВН и НН мрежу, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 1502/3 и 1423, све К.О. Радованићи, Херцег Нови
5. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалног пута у Мојдежу, на локацији која се састоји од дијела кат. парцеле бр. 507 К.О. Мојдеж, Херцег Нови
6. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице ТС 10/0,4 кВ 1x1000 кВА „Кумбор 3“ са прикључним 10 кВ кабловским водом, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела бр. 685/1, 681, 3, 1, 671/1, све К.О. Ђеновићи, Херцег Нови
7. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – радио базне станице – РБС „Сушћепан“, на локацији која се састоји од дијела кат. парцеле бр. 923/1 К.О. Требесин, Херцег Нови
8. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кВ 1x1000 кВА „ТС 5“ са прикључним 10 кВ кабловским водом, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела бр. 962/1, 962/2, 2002/1, 958/3, 959/1, 2007/1, све К.О. Поди, Херцег Нови
9. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кВ 2x630 кВА „Мељине нова 1“ са прикључним 10 кВ кабловским водом, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела бр. 1991/4, 1992/8, 1993/17, 1993/16, 1993/6, 1993/8, 1992/7, 1992/4, 1993/1, 1991/18, 1992/20, 1993/26, 1993/5, 1992/5, све К.О. Поди, Херцег Нови
10. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у Кумбору – насеље Миочевићи и Кумбор крак 1 и 2, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела бр. 675/1, 676/1, 734/4, 147, 297/4, 298/1, све К.О. Кумбор, Херцег Нови
11. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – јавне гараже у Мељинама, на локацији која се састоји од већег дијела кат. парцеле бр. 159/4 К.О. Поди, Херцег Нови
12. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – јавне пјешачке комуникације – панорамског лифта на локалитету између Шеталишта пет Даница и Дворане „Парк“, Општина Херцег Нови
13. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице ТС 10/0,4 кВ, 1x1000 кВА „Аутобуска станица“ са уклапањем у 10 кВ мрежу
14. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице ТС 10/0,4 кВ 1x1000 кВА „Воли“ са уклапањем у постојећу 10 кВ мрежу, на локацији која се састоји од кат. парцеле бр. 6394/1 К.О. Суторина, Херцег Нови (октобар 2023)
15. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 кВ 1(2)x1000 кВА „Бр. 2 Нова“ са уклапањем у СН и НН мрежу, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 306/3, 306/6, 1714, 305/3, 1716/1, 301/4, 288, 289, све К.О. Бијела, Херцег Нови (октобар 2023)
16. Предлог Одлуке о продаји сувласничког дијела кат. парц. 66/1 КО Јошица
17. Предлог Одлуке о заснивању стварне службености у корист Д.О.О. „ЦЕДИС“ из Подгорице ради постављања електро водова на дијелу катастарске парцеле бр. 264 у КО Ђеновићи
18. Одлука о одређивању назива насеља, улица и тргова у Херцег Новом
19. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о локалним административним таксама Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ – оп. прописи“, бр. 25/20)
20. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о преносу права оперативног управљања објектом постројења за прераду отпадних вода у Немилој („Службени лист Црне Горе – општински прописи“, бр. 021/16 од 11.05.2016)
21. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на предлог Одлуке Скупштине Туристичке организације општине Херцег Нови
22. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на предлог Одлуке Одбора директора ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови
Материјале за сједницу можете преузети на https://hercegnovi.me/index.php/sr/16-skupstina-opstine/127-09-05-2021 .