Уз Захтјев  је потребно приложити:

  • Главни пројекат предметног објекта на увид

       -  копија прве стране и извод саобраћајног рјешења;

  • Рјешење о локацији  и урбанистичко – техничке услове за изградњу објекта;
  • Ревидован Главни пројекат или пројекат на коме је дата Урбанистичку сагласност надлежног органа;
  • Доказ о власништву на кат. парц. (лист непокретности);
  • Копију плана издату од Дирекције за некретнине ПЈ Херцег-Нови;
  • Извод из ДУП-а саобраћајног рјешења предметне локације;
  • Потврда о измиреној висини једнократне накнаде за саобраћајно прикључење објекта са јавног пута издате од стране ЈП „Комунално-стамбено“;
  • административна такса за издавање саобраћајне сагласности на пројектну документацију - 30,00 €.