Уз захтјев је потребно приложити:

- доказ о власништву објекта или грађевинска дозвола, уколико се изводе радови за које је потребна грађевинска дозвола;

- фотокопија саобраћајне дозволе;

- фотокопија уговора о о извођењу радова уколико се радови обављају путем трећег лица;

- административна такса у износу од 10,00 еура по возилу на дан - уплата на Ж.Р. 510-9066777-61