grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Zahtjevi i obrasci

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se, po pripadnosti grupisani, zahtjevi i obrasci zajedno sa obavještenjima o dokumentaciji koju  je neophodno predati. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima, koji se nalaze u .pdf formatu i mogu se preuzeti. Naznačenu administrativnu taksu možete uplatiti i na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 025/20 od 15.07.2020)
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

 

1.

 Prijava zanata

2.

 Zahtjev za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa

3.

 Odobrenje rada objekta mimo radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu

4.

 Uvjerenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju

5.

 Upis u registar preduzetnika-poljoprivrednika

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zahtjev za dobijanje odobrenja za pružanje turističkih usluga na kupalištu
16.
PRIJAVA O obavljanju djelatnosti pružanja usluga nautičkog turizma
17.
Prijava za obavljanje ugostiteljskih usluga - organizovanje kampa na svom zemljištu i upis u CTR
18.
Obrazac za prijavu ideja - Žensko preduzetništvo
19.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme praznika MIMOZE

20.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme novogodišnjih praznika

21.

Zahtjev za prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti

22.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava

23.

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

24.

 Zahtjev za trajni prestanak obavljanja turističke djelatnosti