sohn najavaNSL191222Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović zakazao je 11. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za utorak, 27.12.2022. godine, sa početkom u 9 časova.

Predloženi dnevni red:

- Predlog Odluke o budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnost u opštini Herceg Novi („Službeni list Crne Gore – opštnski propisi“, br. 55/19, 03/20, 14/20, 46/21) 
- Predlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/19)
- Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u MZ Podi – lokalitet naselja „Boka“ i kod trafostanice, Opština Herceg Novi („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, br. 57/22)
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovski vod TS 35/10 kV „Kumbor“ – TS 10/0,4 kV „Zmijice 1“; TS 35/10 kV „Kumbor“ TS 10/0,4 kV „Zelenika – Kovačević“; TS 10/0,4 kV „Zelenika – Kovačević“ – TS 10/0,4 kV „Zmijice 1“ u Kumboru i Zelenici, Opština Herceg Novi
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovski vod TS 35/10 „Topla“ – TS 10/0,4 kV „Prvoborac“ KO Topla, Opština Herceg Novi
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno građenje lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja - skladišta na lokaciji kat. parc. br. 78/2 KO Topla
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Herceg Novi („Službeni list CG – opštinski propisi, br. 26/12, 35/17)
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 26/12)
- Predlog Odluke o uvođenju izletničke takse na teritoriji opštine Herceg Novi za turistički lokalitet Stari grad
- Predlog Programa rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2023.godinu
- Plan i program rada sa finanisjkim planom za 2023. godinu DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi
- Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti sa finansijskim planom za 2023. godinu „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi
- Program rada za 2023. godinu D.O.O. „Čistoća“ 
- Plan i program rada Agencije za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi D.O.O. za 2023. Godinu
- Plan i program rada za 2022.godinu DOO Društvo za izgradnju vodovone i kanalizacione infrastrukture Opštine Herceg Novi
- Plan i program rada za 2023. godinu D.O.O. Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi
- Plan i program rada sa finansijskim planom za 2023. godinu Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog d.o.o.
- Plan i program rada JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi za 2023. godinu 
- Plan i program rada D.O.O. „Sportski centar Igalo“ sa finansijskim planom za 2023. Godinu
- Program upravljanja i finansijski plan Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg Novi DOO
- Plan rada Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture za 2022. godinu
- Izbor i imenovanja 
- Odbornička pitanja i odgovori
Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.