Sekretarка: Vesna Samardžić

zvanje:

tel: 031//353-487

e-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Objavljeno dana 10.05.2022. godine


Izvještaj o rezultatima javne rasprave na Nacrt Odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje, 17.05.2024.

Program rada Sekretarijata za lokalnu samoupravu za 2024. godinu, 07.02.2024.

Godišnji plan i program rada Sekretarijata za lokalnu samoupravu za 2023. godinu, 21.07.2023

Pravilnik o dodjeli jednokratne pomoći za liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje, 16.05.2023.

Odluka o pristupanju izradi Nacrta lokalnog akcionog plana socijalne i dječje zaštite za Opštinu Herceg Novi za period 2022-2026. godinu, 04.05.2022.

Pravilnik o kriterijumima i mjerilima za utvrđivanje cijene usluga u JU ''Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi'', 15.12.2021.

Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti Opštine Herceg Novi, 12.04.2021

Poslovnik o radu Komisije za utvrđivanje jednokratne pomoći za porodična domaćinstva bez prihoda radi prevazilaženja posledica epidemije zaraznih bolesti Covid-19, 14.05.2020

Izvještaj o radu za 2023. godinu Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za lokalnu samoupravu

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za lokalnu samoupravu


 Matična služba

 Tel: 031/321-052 lokal 207

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 12

Sekretarijat za lokalnu samoupravu vrši poslove uprave koji se odnose na:

- Praćenje i unaprijeđivanje lokalne samouprave;
- Izradu propisa koji se odnose na sistem lokalne samouprave, izradu propisa o mjesnim zajednicama i poslove vezane za osnivanje i rad mjesnih zajednica, vođenje registara mjesnih zajednica, usklađivanje i usmjeravanje mjesnih zajednica u vršenju poslova od neposrednog i zajedničkog interesa za građane, organizaciju i vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za mjesne zajednice;
- Uređenje odnosa i primjenu propisa iz oblasti socijalne i dječije zaštite, obezbjeđenje kućne njege i pomoći starim i invalidnim licima, vođenje evidencije o licima koja su u stanju socijalne potrebe, odlučuje o ostvarivanju prava na jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe koja imaju prebivalište u Opštini Herceg Novi, obezbjeđivanje poklon paketića za novorođenčad i druge vidove naknade djeci koje propiše Opština,
- Izradu propisa u oblasti socijalne i dječije zaštite, sprovođenje propisa iz oblasti socijalne i dječije zaštite, rješavanje o ostvarivanju prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zaštite starih i lica sa invaliditetom, kontrolu namjenskog korišćenja jednokratne novčane pomoći i pomoći u kući, prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti, rješavanje u ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, preduzimanje mjera za rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica sa nadležnim državim organima;
- Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Predsjednika opštine i Skupštinu opštine, stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih odluka iz djelokruga rada Sekretarijata;
- Vršenje poslova upravnog nadzora, davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na Statut, Program rada i pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta ustanovama iz oblasti socijalne i dječije zaštite (JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju);
- Postupak zaključenja braka, matični registar knjige vjenčanih, izdavanje elektronskih i javnih isprava iz registra;
- Rješavanje u postupku po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata,
- Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti kao i pripiremu drugih materijala za skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora;
- Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.