v.d. Sekretarka: Milica Bubanja

zvanje: mr politehnike u oblasti arhitekture i dizajna

tel. : 031/321-052

е-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost,  18.01.2024. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost,  30.03.2023. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost, Objavljeno dana 10.02.2022. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 16

Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost vrši poslove uprave koji se odnose na:


-    Obezbjeđivanje razvoja komunalnih djelatnosti koje se odnose na upravljanje atmosferskim vodama, upravljanje komunalnim otpadom;
-    Vođenje evidencije komunalnih i otpadnih voda, korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i postrojenja;
-    Vođenje upravnog postupka za izdavanje vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole i evidenciju vodotokova;
-    Učestvovanje u izradi lokalog plana upravljanja otpadom, vođenje registara zagađivača, davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača komunalnog otpada, izdavanje dozvole za preradu ili odstranjivanje komunalnog otpada, davanje saglasnosti na sakupljanje odnosno transport komunalnog otpada, vođenje evidencije o komunalnom otpadu, donošenje upravnih akata iz oblasti zaštite životne sredine, na unapređenje i zaštitu okoline, prirode i prirodnih dobra, utvrđivanje uslova za rad na zaštićenim objektima prirode, sprovođenje postupka i davanje ekološke saglasnosti na plansku dokumentaciju, koordiniranje aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine od štetnih uticaja, obezbjeđivanje uslova za sprovođenje dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije;
-    Sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine, izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine i izrada i praćenje implementacije lokalnih planova zaštite životne sredine, pripremanje izvještaja o stanju životne sredine, izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine,
-    Uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača, poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha i sprovođenje mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha, predlaganje organizovanja monitoringa životne sredine, donošenje programa praćenja kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži ukoliko je ta mreža uspostavljena,
-    Vođenje registra izvora zagađivanja, predlaganje nadležnom organu uvođenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine saradnju sa institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom;
-    Davanje mišljenja na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada u skladu sa Zakonom;
-    Donošenje odluke o izradi strateške procjene za planove i programe kada je strateška procjena obavezna, po pribavljenom mišljenju; donošenje odluke o potrebi izrade strateške procjene odnosno odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene za planove i programe kada strateška porocjena nije obavezna;
-    Davanje odnosno ne davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština,
-    Odlučivanje po zahtjevima o potrebi procjene uticaja za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu, odlučivanje o zahtjevima za procjenu uticaja za projekte za koje je procjena obavezna i sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine, odlučivanje o sadržini elaborata, organizovanje javne rasprave na elaborat, donošenje odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, donošenje odluke o davanju saglasnosti odnosno odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, vođenje evidencije o datim saglasnostima i odbijenim zahtjevima za saglasnost na elaborate;
-    Sprovodi postupak proglašenja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine; utvrđuje uslove za rad na zaštićenim objektima prirode;
-    Vrši postupak izbora domaćina za održavanje planinskih staza i vrši nadzor nad radom izabranog domaćina za održavanje planisnskih staza i vrši nadzor nad radom izabranog domaćina za održavanje planiskih staza u skladu sa zakonom o planinskim stazama i pozitivnim propisima iz oblasti turizma i ekologije;
-    Praćenje sprovođenja Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine; vođenje postupka izdavanja integrisanih dozvola za postrojenja za koje dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada odnosno obavljanje aktivnosti izdaje nadležni organ lokalne uprave (nacrta dozvole, obavještavanje zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, izdavanje dozvole, reviziju dozvola po službenoj dužnosti, vođenje registra izdatih dozvola kao dijela informacionog sistema životne sredine);
-    Učestvovanje u izradi propisa kojima se uredjuje privremeno skladištenje otpada;
-    Unapređenje i zaštitu okoline, zaštitu prirode i prirodnih dobara; obavljanje poslova koji se odnose na razvrstavanje zaštićenih prirodnih dobara od lokalnog značaja na osnovu Studije zaštite, vođenje postupka radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine po pribavljenoj saglasnosti i mišljenja nadležnih organa, i za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara koje se nalazi na teritoriji dvije ili više opština; utvrđivanje uslova upravljača u pogledu stručne kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite, unapređenja promovisanja i održivog razvoja zaštićenog prirodnog dobra, pripremanje Plana upravljanja za regionalni park, park prirode, spomenik prirode i predio izuzenih odlika, davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja koji donosi upravljač i Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja, davanje saglasnosti na akt upravljača kojim se određuje visina, način obračuna i plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, pripremanje i izrada izvještaja o stanju prirode, dostavljanje podataka o stanju i zaštiti prirode, obavještavanje zainteresovane javnosti o početku pripreme akata o proglašenju i planu upravljanja zaštićenih prirodnih dobara, vršenje nadzora nad radom upravljača;
-    Učestvovanje u vršenju akustičkog zoniranja radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke, dostavljanje podataka o određenim akustičnim zonama Agenciji, organizovanje praćenja stanja nivoa buke / monitoring buke / pripremne poslove na izradi Akcionih planova za aglomeracije, organizovanje javne rasprave i sačinjavanje izvještaja o javnoj raspravi na Akcioni plan, utvrđivanje ispunjenosti uslova i mjera zaštite od buke u tehničkoj dokumentaciji za objekte za koje se ne izrađuje procjena uticaja na životnu sredinu;
-     Pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz oblasti za koje je nadležan, davanje mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih akata u oblasti planiranja, građenje objekata i zaštite životne sredine
-    Izradu i sprovođenje Programa poboljšanja energetske efikasnosti jedinica lokalne samouprave;
-    Izradu Plana poboljšanja energetske efikasnosti u opštini;
-    Izvještavanje o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti; dostavljanje podataka o godišnjoj potrošnji energije i o sprovedenim mjerama energetske efikasnosti;
-    Vođenje informacionog sistema energetske efikasnosti;
-    Koordiniranje aktivnosti za potrebe pribavljanja sertifikata o energetskim karatkeristikama za objekte jedinice lokalne samouprave i objekte javnih službi čiji je osnivač opština;
-    Obezbjeđenje podataka za potrebe energetskog pregleda;
-    Izradu podsticajnih mjera za unapredjenje energetske efikasnosti;
-    Vrši nadzor nad radom “Agenicije za razvoj i zaštitu Orjena” DOO Herceg Novi čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
-    Saradnju sa Javnim preduzećem za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, učestvovanje u postupku utvrđivanja i sprovođenja planova i programa razvoja obale i kupališta, davanje predloga, sugestija i mišljenja u pogledu vršenja poslova i unapređivanja kupališnih i javnih površina u zoni morskog dobra,
-    Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, predsjednika Opštine i glavnog administratora
-     Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.”

Radi obezbjeđenja efikasnog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga rada Sekretarijata u okviru Sekretarijata obrazuju se:

1.    Sektor za za ekologiju i
2.    Sektor za energetsku efikasnost