Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ,utvrđuje se organizacija lokalne uprave Opštine Herceg Novi, obrazuju se organi lokalne uprave, osnivaju posebne i stručne službe, utvrđuje njihov djelokrug i način rada, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad lokalne uprave.

Lokalna uprava Opštine Herceg Novi vrše poslove utvrđene Zakonom, Statutom Opštine Herceg Novi i drugim aktima.

U vršenju poslova iz svog djelokruga organi lokalne uprave donose opšte akte (pravilnike, odluke) i pojedinačne akte (rješenja).

Lokalna uprava:

  • Izvršava zakone, druge propise i opšta akta;
  • Vrši procjenu analize uticaja odluka i dr.propisa (RIA) koje donose Skupština i Predsjednik Opštine;
  • Izrađuje propise koje donosi Skupština i Predsjednik opštine;
  • Vrši upravni nadzor nad izvršavanjem propisa i drugih akata;
  • Obezbjedjuje vršenje poslova od javnog interesa za lokalno stanovništvo;
  • Rješava u prvostepenom upravnom postupku o pravima i obavezama fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka;
  • Odlučuju o pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
  • Vodi javne i druge evidencije propisane zakonom i opštim aktima Skupštine i Predsjednika opštine;
  • Vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom opštine, odlukama i drugim aktima Opštine;
  • Pored poslova iz stava 1 ovog člana organi lokalne uprava vrše i poslove državne uprave koji su joj preneseni Zakonom ili povjereni propisom Vlade Crne Gore.

Sekretarijati su:

1. Sekretarijat za kulturu i obrazovanje,
2. Sekretarijat za lokalnu samoupravu,
3. Sekretarijat za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju,
4. Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju,
5. Sekretarijat za komunalne djelatnosti,
6. Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost,
7. Sekretarijat za finansije,
8. Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije

Direkcija je:

1. Direkcija za imovinu i zastupanje

Uprava je:

1. Uprava lokalnih javnih prihoda

Posebne službe su:

1. Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora
2. Služba za zajedničke poslove
3. Služba zaštite i spašavanja
4. Služba za unutrašnju reviziju
5. Služba za izradu i praćenje usaglašenosti propisa

Stručne službe su:

1. Kabinet predsjednika opštine;
2. Služba glavnog administratora;
3. Služba glavnog gradskog arhitekte;
4. Služba za javne nabavke.