Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici možete pregledati, po godinama predstavljene podatke o izdatim  građevinskim rješenjima, podatke o izdatim rješenjima o lokacijama sa urbanističko-tehničkim uslovima, podatke o izdatim rješenjima za izdavanje upotrebnih dozvola kao i podatke o izdatim urbanističko-tehničkim uslovima za izradu tehničke dokumentacije.
Takođe možete pregledati skenirane zahtjeve za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola, kao i skenirane zahtjeve o legalizaciji bespravnih objekata. Svi su poređani hronološki, tabelarno u formatu "pdf".
Svaka od tabela sadrži podatke o nazivu pravnog ili fizičkog lica, broju i datumu podnošenja zahtjeva, broju katastarske i urbanističke parcele, vrsti predviđenih radova, spratnosti objekta, njegovoj namjeni i površini, kao i datum izdavanja rješenja od strane nadležnog sekretarijata.


za 2024. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola


za 2023. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola


za 2022. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola


za 2021. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova
Izdati urbanističko tehnički uslovi
Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola

za 2020. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova
Izdati urbanističko tehnički uslovi
Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola

za 2019. godinu

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola
Zahtjevi za izdavanje upotrebnih dozvola

Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola

Zahtjevi za legalizaciju bespravnih objekata


za 2018. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

Zahtjevi za izdavanje upotrebnih dozvola

Rješenja o izdavanju upotrebnih dozvola


Zahtjevi za legalizaciju bespravnih objekata

za 2017. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

Zahtjevi za izdavanje upotrebnih dozvola

Rješenja o izdavanju upotrebnih dozvola


Zahtjevi za legalizaciju bespravnih objekata


za 2016. godinu  

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

Zahtjevi za izdavanje upotrebnih dozvola

Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola


za 2015. godinu     

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

Zahtjevi za izdavanje upotrebnih dozvola

Rješenja o izdavanju upotrebnih dozvola


za 2014. godinu

Zahtjevi za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Izdati urbanističko tehnički uslovi

Zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

Zahtjevi za izdavanje upotrebnih dozvola

Rješenja o izdavanju upotrebnih dozvola


 za 2013. godinu

Izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije

UTU2013.pdf

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

GraDoz2013.pdf


 
   

za 2012. godinu

 

Izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije 

UTU2012.pdf

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

GraDoz2012.pdf


 
   

za 2011. godinu (sa 31.12.2011.)

 

Izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije 

UTU2011.pdf

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

GraDoz2011.pdf

Rješenja o lokaciji sa urbanističko tehničkim uslovima

Lok2011.pdf


 

za 2010. godinu (sa 31.12.2010.)

 

Izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije 

UTU2010.pdf

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

GraDoz2010.pdf

Rješenja o lokaciji sa urbanističko tehničkim uslovima

Lok2010.pdf

Rješenja za izdavanje upotrebnih dozvola


UpoDoz2010.pdf

za 2009. godinu (sa 31.12.2009.)

 

Izdati urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije 

UTU2009.pdf

Rješenja o izdavanju građevinskih dozvola

GraDoz2009.pdf

Rješenja o lokaciji sa urbanističko tehničkim uslovima  


Lok2009.pdf