Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2022. godina (.rar)


Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2020. godina (.rar)


Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2019. godina (.rar)


Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2018. godina (.rar)


Lokalni objekti od opšteg interesa - odluke 2017. godina (.rar)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A4", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A3", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A2", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - stambenog objekta za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u državnim organima, odnosno organima lokalne samouprave, na urbanističkoj parceli oznake "A1", opština Herceg Novi
("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 051/16 od 28.12.2016)

Оdluka o utvrđivanju lokacije, (.pdf, 89 kB)

Programski zadataka sa elementima UTU, (.pdf, 556 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture "Đenovići - Marići" u Đenovićima, kao lokalnog objekta od opšteg interesa, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 048/16 od 09.12.05.2016)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa - objekta ruralnog razvoja, turističko-ruralnog kompleksa "Klub zdravlja i uživanja" na lokaciji koja se sastoji od kat.parcele br. 1945/1 K.O. Podi, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 36/16 od 26.07.05.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 157 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 138 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju distributivne mreže naponskog nivoa od 10 KV "Klinci - Mrkovi", kao i lokalnog objekta od opšteg interesa Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 32/16 od 26.07.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 40 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 552 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa - mjesne kapele u Đenovićima, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 32/16 od 25.07.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 39 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 169 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice DTS 10/0,4 KV, 1x630 kVA, "Trebesin" sa priključnim 10kV kablom u Trebesinu, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 97 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 150 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice DTS 10/0,4 KV, 1000KVA, "Gea Invest" sa priključnim 10kV kablom u Đenovićima, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 149 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 168 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - lokalne saobraćajnice dužine cca 6 km i širine putnog profila 6,0 m, na Luštici, od postojećeg puta Rose - Krašići do postojećeg puta Babunci - Krašići, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 150 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 140 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa - mosta na potoku Nemila kao i pristupnih saobraćajnica ka mostu u Meljinama, Opština Herceg-Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 27/16 od 10.06.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 94 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 152 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju Parohijalnog doma Srpske pravoslavne parohije Kućanske, kao i lokalnog objekta od opšteg interesa ("Sl. list CG - op.pr" , br. 21/16 od 11.05.2016. god .)

Odluka o utvrđivanju lokacije , (.pdf, 68 kB)
Programski zadatak sa elementima UTU , (.pdf, 340 kB)


- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice MBTS 10/0,4 KV, 2x1000KVA, "Barington" u Meljinama, Opština Herceg Novi ("Sl. list CG - op.pr" , br. 21/16 od 11.05.2016. god .)