Poštovani posjetioci,

Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji Opštine Herceg Novi, da će Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (" Sl.list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) , a u vezi člana 20 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("sl.list CG-op.propisi" br. 41/21, 5/22, 33/22, 7/24), izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem, svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti i turističke takse za 2023. godinu, dana 05.06.2024 . godine.
Budući da dostavljanje predmetnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje predmetnog akta javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem istog na oglasnoj tabli ove Uprave, na internet stranici Opštine Herceg Novi (hercegnovi.me) i na portalu eUprave (euprava.me).
Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja je 05.06.2024.godine, pa je datum isteka roka 15.06.2024 godine.
Uvid u Rješenje se može izvršiti lično u prostorijama Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi svakog radnog dana u periodu od 8 do 11h.