v.d. Sekretar: Vasilije Seferović

zvanje: dipl. ekonomista

tel. : 031/321-052

е-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za komunalne djelatnosti, 07.02.2022. godine


Program rada Sekretarijata za komunalne djelatnosti za 2024. godinu

Registar etažnih vlasnika (.xls)

Registar upravnika (.xls)

Registar stambenih zgrada (.xls)

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja na teritoriji Opštine Herceg Novi


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 15


Sekretarijat za komunalne djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

- pripremu propisa kojima se određuju opšti uslovi održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje, kojima se utvrđuju način i uslovi organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti i uslovi za pružanje komunalnih usluga, odnosno isporuka komunalnog proizvoda, o uređenju naselja, održavanje čistoće, zaštitu i čuvanje javnih površina, uklanjanje snijega i leda, upravljanje javnom rasvjetom,održavanje mostova i otvorenih plaža, obala rijeka, otvorenih odvodnih kanala i sl., održavanje javnih toaleta, sprječavanje narušavanja komunalnog reda bukom, druga pitanja od značaja za korišćenje, čuvanje i održavanje javnih površina, komunalne infrastrukture, objekata, uređaja, opreme i sredstava za obavljanje komunalne djelatnosti i zadovoljenje javnog interesa u komunalnoj oblasti, kojima se uređuju poslovi razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja opštinskim putevima - lokalni putevi, ulice u naseljima i nekategorisani putevi i komunalnim objektima, kojima se uređuje javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom i vanlinijskom saobraćaju, iz stambene oblasti, izradu normativa i standarda za izvođenje nužnih radova u stambenim zgradama; kao i kojima se utvrđuju komunalne naknade i takse;
   - obezbjeđivanje razvoja komunalnih djelatnosti (upravljanje komunalnim otpadnim vodama, uređivanje i održavanje javnih površina, upravljanje javnom rasvjetom, javni prevoz u gradskim i prigradskim naseljima, održavanje opštinskih puteva, održavanje javnih groblja, kapela i sahranjivanje, održavanje pijaca, održavanje javnih prostora za parkiranje, održavanje javnih toaleta, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja(kućnih ljubimaca i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje i
i praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti koje finansira Opština;
- izradu i sprovođenje programa rada sekretarijata; izradu i sprovođenje strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa, izrade i/ili sprovođenja programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešća u izradi plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, i sl); praćenja i sprovođenja državnih planskih akata i međunarodnih konvencija u okviru nadležnosti organa;
- izradu programa razvoja komunalnih djelatnosti i praćenje ostvarivanja istih;
- učešće u pripremi predloga projekata iz nadležnosti sekretarijata koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova, i praćenje njihove realizacije;
- utvrđivanje opštih uslova i izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina, utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina;
- vođenje evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova i određivanje brojeva zgrada;
 - vođenje registra stambenih zgrada, upravnika I etažnih vlasnika;
- obezbjeđivanje izvođenja hitnih radova na stambenim zgradama;
- podnošenje prijave o razvrstavanju organu nadležnom za poslove statistike;
 - praćenje stanja održavanja stambenih zgrada, rješavanje po zahtjevima za iseljenje u zajedničke ili posebne dijelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu stana ili ako je ugovor o zakupu istekao;
- izradu predloga projekta regulacije saobraćaja, izmjene u režimu saobraćaja, određivanje vrste parkirališta, izdavanje odobrenja i uslova za parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila ili naknade za parkiranje i čuvanje vozila, izdavanje odobrenja i utvrđivanje uslova za izgradnju privremenih parkirališta, izdavanje odobrenja i uslova za privremeno rezervisanje mjesta na parkiralištu ili drugim javnim površinama pravnim licima, izdavanje saobraćajne saglasnosti, utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina, donošenje rješenja o potpunoj ili djelimičnoj zabrani saobraćaja i izmjeni režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radove na putevima (lokalni putevi, ulice u naseljima i nekategorisani putevi), izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama u skladu sa zakonom i drugim propisima, izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo lica sa invaliditetom;
- učešće i izradu Srednjoročnog programa razvoja i održavanja i Godišnjeg plana razvoja, održavanja i zaštite opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; izradu Plana zimskog održavanja opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi; izradu predloga Plana za otklanjanje elementarnih nepogoda u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja;
- saradnju sa organima mjesnih zajednica prilikom odlučivanja o ostvarivanju lokalnih potreba i interesa građana u oblastima: održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva, održavanja i zaštite objekata za vodosnabdijevanje i tretman otpadnih voda, prevoza putnika u lokalnom saobraćaju i drugim poslovima od neposrednog i zajedničkog interesa značajnih za život i rad građana iz nadležnosti ovog Seketarijata;
- određivanje autobuskih i taksi stajališta, izdavanje odobrenja za postavljanje autobuskih stajališta, donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, izdavanje privremenog odobrenja drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, za linije od kojih je prevoznik sam odustao ili koje su mu oduzete, utvrđivanje, registrovanje i ovjeravanje reda vožnje po pojedinim linijama, praćenje cijena usluga prevoza u linijskom i vanlinijskom prevozu putnika i davanje mišljenja i priprema predloga akata o davanju saglasnosti na iste, izdavanje odobrenja za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta;
- praćenje stanja izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite puteva iz nadležnosti lokalne samouprave kao i komunalnih objekata, vođenje evidencije i izdavanje licence za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju iz nadležnosti lokalne uprave, izdavanje odobrenja za prevoza za lične potrebe;
- obezbjeđivanje učešća gradjana u vršenju javnih poslova, saradnja za nevladinim organizacijama u oblastime koje se tiču nadležnosti Sekretarijata;
- vršenje upravnog nadzora kod privrednih subjekata kojima je povjerena funkcija obavljanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, subjekata koji vrše poslove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja lokalnih puteva, puteva u naseljima i nekategorisanih puteva, prema subjektima kojima su povjereni poslovi;
- vršenje upravnog nadzora nad zakonitošću rada vršilaca komunalne djelatnosti u dijelu odlučivanja po pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu; davanje mišljenja na program rada i izvještaje o radu vršilaca komunalnih djelatnosti, priprema predloga saglasnosti na statut, zaključka o Izvještaju o radu, priprema odluke o davanju saglasnosti na cijene komunalnih usluga;
- obezbjeđivanje učešća gradjana u vršenju javnih poslova, ostarivanja principa transparetnstnost, objaljivanjem akata na sajtu Opštine, saradnja za nevladinim organizacijama:
- pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavljanje Kabinetu predsjednika na obradu i objavljivanje u medijima, veb sajtu i društvenim mrežama;
- pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Opštinskih propisa iz oblasti za koje je nadležan,
- pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, predsjednika Opštine i glavnog administratora;
- rješavanje po zahtjevu za slobodan pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
- vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.”

Radi obezbjeđenja efikasnog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga rada Sekretarijata u okviru Sekretarijata obrazuju se:

1. Sektor za gradsku infrastrukturu i saobraćaj;
2. Sektor za komunalno stambenu oblast i pravne poslove