Poštovani posjetioci,

Niže navedeni projektantski uslovi EKIP i EPCG su sastavni djelovi svih URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA koje izdaje Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju.

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP)
Sajt: www.ekip.me

Dokument: Uslovi za izgradnju pretplatničkih komunikacionih kablova, kablova za kablovsku dokumentaciju i zajedničkog antenskog sistema objekata

  • Sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije: www.ekip.me/regulativa/
  • Sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me
  • Adresa web portala http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG)
Sajt: www.epcg.co.me

Dokument: Procedura - protokol kojim se reguliše postupanje operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja građevinske dozvole o zahtjevu nadležnog organa


Regionalni vodovodni sistem za Crnogorsko primorje (RVS)