Sekretarka:  Аna Zambelić Pištalo
zvanje: Profesor srpskog jezika i književnosti

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, Objavljeno dana 06.03.2024. godine


Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, 24.05.2022.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, Objavljeno dana 18.02.2022. godine


Izvještaj o radu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje za 2023. godinu, Objavljeno dana 23.01.2024. godine

Programa rada Sekretarijata za kulturu i obrazovanje za 2023. godinu

Izvještaj o radu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje za 2022. godinu, Objavljeno dana 20.02.2023. godine

Odluka o sufinansiranju projekta izdavačke djelatnosti u 2022. godini, Objavljeno dana 05.05.2022. godine

Odluka o sufinansiranju projekta izdavačke djelatnosti u 2020. godini, Objavljeno dana 21.09.2020. godine

Odluka o sufinansiranju projekta izdavačke djelatnosti u 2019. godini, Objavljeno dana 14.10.2020. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje

Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje

Program rada za 2020. godinu Sekretarijata za kulturu i obrazovanje


 Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 11

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje vrši poslove uprave koji se odnose na:

- Razvoj i unapređenje kulture, umjetničkog stvaralaštva, kulturnih manifestacija, bibliotekarstva, kulturno-umjetničkog amaterizma, ostvarivanje svih vidova saradnje i zaštite u oblasti kulture;
- Predlaganje planova i programa razvoja u oblastima kulture (opštinski program razvoja kulture);
- izada propisa radi stvaranja uslova za rad ustanova kulture čiji je osnivač Opština, inicijativu za osnivanje javnih ustanova u oblasti kulture (u pozorišnoj, bibliotečkoj, muzejskoj, kinematografskoj, arheološkoj i drugim oblastima), vršenje poslova upravnog nadzora u vezi sa ostvarivanjem prava osnivača prema ustanovama iz oblasti kulture (JUK Herceg Fest, JU Gradska biblioteka i čitaonica, JU Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković), izradi mišljenja i saglasnosti na statut, program rada i pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta javnih službi iz oblasti kulture, izjašnjenje na izvještaje o radu javnih ustanova;
- Predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u oblasti kulture i praćenje realizacije investicionih programa koje finansira Opština, stvaranje uslova za rad institucija kulture na nivou opštine, praćenje i podsticanje razvoja i unapređenja bibliotečke, muzejske, arheološke, kinematografske i pozorišne djelatnosti i drugih djelatnosti iz oblasti kulture i unapređivanja izdavačke djelatnosti;
- Zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od lokalnog značaja, vođenje registra kulturnih dobara od lokalnog značaja, čuvanje, zaštitu i održavanje spomen obilježja, donošenje Programa podizanja spomen obilježja i pripremu i procjenu analize uticaja odluka i drugih propisa (RIA) koje donosi Skupština o podizanju, izmjeni ili uklanjanju spomen obilježja, prati rad fondacija i legata, vodi registar sakralnih objekata;
- Praćenje stanja u oblasti javnog informisanja i ostvarivanja javnog interesa u ovoj oblasti, razvoja i unapređenja medija, posebno lokalnih javnih emitera i obezbjeđivanja prioriteta investicionog ulaganja u oblasti javnog informisanja, vršenje upravnog nadzora nad javnim servisima koji se bave poslovima javnog informisanja a čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
- Realizaciju odluka Skupštine opštine Herceg Novi o dodjeli stipendija učenicima i studentima kao i vrednovanje i podsticaj daljeg školovanja nagrađivanjem talentovanih učenika i studenata, rješavanje po zahtjevima za dodjelu stipendija učenicima i studentima;
- Izradu lokalne strategije za mlade na osnovu prethodno utvrđenih stvarnih potreba mladih, pripremu godišnjeg plana ostvarivanja lokalne strategije za mlade, saradnju sa nadležnim organima Opštine i organima državne uprave radi obezbjeđivanja uslova za osnivanje omladinskih klubova, omladinskih centara i slično, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike, pripremu izvještaja o realizaciji omladinske politike;
- Utvrđivanje predloga mjera i mišljenje u vezi sa informativnim i drugim materijalima ustanova kulture čiji je osnivač Opština koji razmatraju nadležni organi;
- Učestvovanje u pripremi stručnih mišljenja po inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz oblasti iz djelokruga svoje nadležnosti;
- Izrada informativnih i drugih materijala za Skupštinu i predsjednika opštine i glavnog administratora,
- Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
- Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.