Načelnica: Marija Bošković
zvanje: Spec. Sci. pravnih nauka

tel/faks: 031 321-919; 031 321-052

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 

Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 034/24 od 04.07.2024)

Član 21

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora:

vrši poslove uprave koji se odnose na inspekcijski nadzor, komunalni nadzor i obezbjeđivanje komunalnog reda, kao i na normativno-pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove.
Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora obezbjeđuje komunalni i inspekcijski nadzor kroz dva sektora i jedno odjeljenje, i to:

1. Sektor komunalne policije
2. Sektor za inspekcijski nadzor
3. Odjeljenje za normatino-pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove.

1. Sektor Komunalne policije vrši poslove komunalnog nadzora i obezbjeđivanje komunalnog reda u oblastima: snabdijevanja vodom, prečišćavanja otpadnih voda, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, održavanje deponija, uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova zelenih i javnih površina, održavanja ulica, saobraćajnica i javne rasvjete, izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima, izgradnje održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i održavanje riječnih korita, postavljanja i izgradnje pomoćnih i privremenih objekata, stanovanje u stambenim zgradama, držanje kućnih ljubimaca, zbrinavanje napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, zaštite od buke u životnoj sredini, kontrole radnog vremena, upotrebe simbola Opštine, vršenje zaštite kulturnih dobara iz svoje nadležnosti, vršenje poslova shodno Uredbi o povjeravanju dijela poslova Uprave policije prestonice Cetinje i opština Bar, Budva, Tivat, Kotor, Nikšić, Ulcinja i Herceg Novi, učestvovanje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja, pružanje pomoći pri izvršenju odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom, davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti na upotrebu akustičnih i elektro-akustičnih uređaja, vršenje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada u domenu svoje nadležnosti; priprema informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za skupštinu, predsjednika Opštine i organe lokalne uprave.
Komunalni policajac vrši poslove: upozoravanja, izdavanja usmenih i pismenih naređenja, utvrđuje identitet, lišava slobode učinioce prekršaja, zaustavlja i privremeno isključuju vozila iz saobraćaja, pregleda predmete, pivremeno oduzima predmete, primjenjuje video nadzor, upotrebljava fizičku snagu, palicu, biber sprej i sredstva za vezivanje; izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i krivične prijave, ako utvrde da nisu nadležni za postupanje obavještavaju drugi nadležni organ radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.
2. Sektor za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora u oblastima: javna čistoća, prevoz i deponovanje komunalnog i drugog otpada, izgradnja, korišćenje i održavanje deponija, upravljanje vodama, snabdijevanja vodom, prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda, prikupljanje i ispuštanje atmosferskih voda, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, groblja, parkova i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva u opštoj upotrebi, saobraćajne signalizacije, sahranjivanja, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, autotaksi prevoza, prevoza terete i putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju, prevoza za sopstvene potrebe i vanrednog prevoza, postavljanje i izgradnja pomoćnih i privremenih objekata, stanovanje i održavanje stambenih zgrada i držanje kućnih ljubimaca, zaštita od buke u životnoj sredini, turizma i ugostiteljstva, zaštite potrošača; inspekcijske poslove u obavljanju povjerenih poslova državne uprave u oblasti uprave policije koji se odnose na premještanje vozila kao i druge prenesene poslove; nadzor poslova kojim se obezbjeđuje zaštita stanovnika od zaraznih bolesti u skladu sa zakonom; upotreba simbola opštine, usluga iznajmljivanja vozila, upotreba elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskom objektu, kontrola odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za kamp sa najviše 15 smještajnih jedinica i ketering objekte, instaliranje limitatora jačine zvuka na uređaje preko kojih se emituje muzika, obezbjeđenje uređaja i opreme za odvođenje dima, pare i neprijatnih mirisa, obezbjeđenje uslova za kretanje lica sa invaliditetom u objektima za koje odobrenje za obavljanje djelatnosti izdaje nadležni organ lokalne uprave; kontrola posjedovanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u privremenim objektima postavljenim na javnim površinama i drugom prostoru; kontrola zabrane točenja alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima licima mlađim od 18 godina; nadzor nad zabranom izvođenja građevinskih radova u ljetnjem periodu; vrši i druge poslove iz svoje djelatnosti u skladu sa Zakonom i drugim propisima.
3. Odjeljenje za normatino-pravne, tehničko-analitičke i stručne poslove vrši poslove kojima se obezbjeđuju normatino-pravne, tehničko-analitičke i stručne aktivnosti za potrebe Sektora za inspekcijske poslove i Sektora komunalne policije, a koji se odnose na pripremu normativnih i opštih akata; pripremanju informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika opštine, izradu predloga pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Službe, učestvovanja u pripremi kadrovskog plana i plana godišnjih odmora, koji se dostavljaju nadležnom organu za upravljanje ljudskim resursima, ocijenjivanju rada i rezultata rada službenika i namještenika, planiranju i obezbjeđivanju učešća javnosti u donošenju akata od zajedničkog interesa i ostalim aktima i aktivnostima u skladu sa zakonskim i opštinskim propisima, objavljivanju na zvaničnoj internet stranici opštine akata u skladu sa zakonom i opštinskim propisima iz djelokruga rada Službe, poslove pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti za potrebe efikasnog i efektivnog postupanja po predmetu stranke u skladu sa propisima, saradnju sa lokalnim i državnim organima, NVO sektorom i drugim pravnim licima u okviru djelokruga svog rada i druge poslove iz nadležnosti opštine u navedenim oblastima; obavlja poslove Call centra Opštine Herceg Novi - sistem 48; sprovodi upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz djelokruga rada Službe i druge upravne postupke u skladu sa Zakonom; izrađuje i sprovodi program rada Službe i druga planska akta iz djelokruga rada; sarađuje sa drugim službama na lokalnom i državnom nivou, vrši i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama Skupštine opštine, Predsjednika opštine i drugim propisima.