zgrada OHN24Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објављује други Јавни позив за давање у закуп прикупљањем понуда, за потребе постављања привремених објеката типа киоск на 5 локација, у складу са Програмом привремених објеката на територији општине Херцег Нови за период од 2024. године до 2029. године.

Право учешћа на јавном тендеру (прикупљање понуда) имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном тендеру“.
Рок за подношење понуда је 17.06.2024. у 14,00 часова до када траје пријем поште на Грађанском бироу Општине Херцег Нови за тај дан. Све понуде пристигле након тог датума и времена на Грађански биро Општине Херцег Нови ће се сматрати неблаговременим. Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу:
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ (назначити редни број из прве колоне члана 1 овог позива)“.
Отварање понуда ће се одржати дана 18.06.2024.године у у великој Сали Општине Херцег Нови са почетком у 10,00 часова, ком отварању могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници. Отварање понуда, оцјену понуда и рангирање ће вршити Комисија коју ће именовати Предсједник општине. Учесници на тендеру имају право приговора у року од 5 дана од добијања обавјештења о резултатима отварања понуда. Одлука Комисије по приговору је коначна.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-321-052 локал 607 или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање у згради Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.

Други јавни позив за давање у закуп прикупљањем понуда