grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе

в.д. секретар: Стево Влаовић

звање: дипл. економиста

 

тел/факс: 031 323-512

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе, Oбјављено дана 30.10.2018. године

 
 
 
 

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе 

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе, Oбјављено дана 12.05.2020. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе, Oбјављено дана 26.08.2020. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе, Oбјављено дана 05.03.2021. године

 

Измјене и допуне правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе, Објављено дана 25.10.2021. године


 

  Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018) 

 

Члан 16

Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе врши послове управе који се односе на:

   - Израду Одлуке о нацрту буџета општине; нацрта измјена и допуна Буџета општине уз анализу захтјева потрошачких јединица за додјелу буџетских средстава, утврђивање и спровођење фискалне политике Општине; припрему извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује предсједник општине; израду Стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописивање ближег садржаја и форме захтјева за додјелу буџетских средстава; израду нацрта Одлуке о привременом финансирању; праћење коришћења одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри предсједник општине; припрему планова извршења буџета, завршног рачуна буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибављање мишљења Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капиталне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита, управљање дугом насталим по основу датих гаранција и узетих зајмова и анализира задуженост, успоставља и води централну евиденцију зарада запослених у органима локалне управе и самоуправе општине Херцег Нови и податке доставља Министарству финансија, пружање савјета о буџетским питањима потрошачким јединицама и органима локалне самоуправе, планирање и успостављање система фин. управљања и контрола, извјештавање о спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система фин. управљања и контрола, праћење и анализа фин. извјештаја јавних служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;
   - Управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и вођење евиденције о постојећем дугу општине; одобравање, отварање подрачуна и ближе одређивање начина коришћења ових рачуна; вођење главне књиге трезора и помоћне књиге; обављање финансијског планирања и управљање готовинским средствима; вршење контроле расхода и извршавање буџета; обрачунавање и исплату зараде и накнаде службеника органа и служби као потрошачких јединица, вођење централне евиденције зарада запослених и достављање података надлежном министарству; управљање дугом и анализирање задужености; обављање буџетског рачуноводства и извјештавање; припрема редовних финансијских извјештаја; осигурање запослених, управљање донацијама;
   - Припрема прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализирању ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрему информативних и других стручних материјала за предсједника општине, Скупштину и главног администратора, припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области;-
   - Припремање предлога плана јавних набавки за општину, вођење цјелокупног поступка јавних набавки за све органе локалне управе у складу са законом, вођење евиденције јавних набавки и сачињавање извјештаја о реализованим јавним набавкама на годишњем нивоу;
   - Утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза такса и накнада) и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, локалне комуналне таксе, боравишне таксе, Члански допринос за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнада за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописом Општине Херцег Нови, накнада за уређење градског грађевинског земљишта и других локалних јавних прихода у складу са законом, анализу степена и ефеката остварених прихода у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике, вођење електронског регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине, прописивање облика и садржаја пореске пријаве и вођење пореског књиговодства, спровођење поступка принудне наплате локалних јавних прихода (хипотека, залога, забрана преноса новчаних средстава преко рачуна обвезника, наплате пореске обавезе из новчаних средстава обвезника, наплата дуговања из имовине обвезника, вршење инспекцијског надзора у области локалних јавних прихода које Општина остварује у складу са посебним законима и општинским одлукама (локални порези, таксе, доприноси, накнаде) у складу са надлежностима из Закона о инспекцијском надзору, Закона о пореској администрацији и посебним прописима, доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом, припремање периодичних извјештаја и информације о степену реализације локалних јавних прихода, обезбјеђивање функционалног јединственог информационог система за област локалних јавних прихода и обезбјеђивање мониторинга у овој области, обезбјеђивање тачности и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
   - Вођење првостепеног поступка о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским, подзаконским прописима и општинским прописима;
   - Анализу остварених прихода и ефеката предузетих мјера;
   - Подношење прекршајних налога за прекршаје прописане прописима;
   - Припрему извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода за Скупштину, предсједника општине и Главног администратора
   - Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
   - Вршење и других послова из своје надлежности.
Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе врши послове управе кроз четири организационе јединице, и то:
   1. Одјељење за припремање, планирање и израду извршења Буџета Општинее
   2. Службе за јавне набавке
   3. Одељења за утврђивање локалних јавних приходаа
   4. Одјељења за инспекцијски надзор.
У Одјељењу за инспекцијски надзор овлашћени инспектор Секретаријата за финансије и локалне јавне приходе преузима управне мјере и радње:
   1. забрани рад привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику односно физичком лицу које обавља угоститељску дјелатност дефинисану Законом о туризму и угоститељству (у даљем тексту Закон), а не посједује рјешење о упису у Централни туристички регистар;
   2. забрани обављање угоститељске дјелатности у врсти и категорији које су одређене у складу са Законом ако врста и уређење, опрема или услуге у објекту одступају од прописаних стандарда за ту врсту и категорију, а угоститељ у прописаном року није поднио захтијев/ пријаву за разврставање у нову врсту и категорију, односно није поднио захтијев у прописаном року за рекатегоризацију;
   3. забрани обављање дјелатности привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику и и физичком лицу ако се инспектору не омогући вршење послова надзора;
   4. може одузети предмет/е, средства за рад и уређаје у случају обављања дјелатности без одобрења за обављање дјелатности односно без подношења пријаве за упис у Централни туристички регистар или у случају када су намјењени или употријебљени за учињени прекршај, односно робу за коју није извршена евиденција у угоститељском објекту;
   5. забрани обављање угоститељске дјелатности у привременом угоститељском објекту који је постављен на јавним површинама и на другом простору супротно одредбама Закона;
   6. забрани пружање једноставних угоститељских услуга ван угоститељског објекта који послује супротно одредбама Закона (терасе, баште и др.);
   7. забрани пружање угоститељских услуга у покретном и/или импровизованом угоститељском објекту супротно одредбама Закона;
   8. забрани пружање угоститељских услуга у домаћинству и сеоском домаћинству (смјештај у собама,туристичким апарманима, кућама и становима за изнајмљивање туристима са највише 10 соба односно 20 лежаја и камповима са највише 15 камп јединица односно 30 лица истовремено) које се врше супротно Закону;
   9. забрани пружање угоститељских услуга на пловном објекту без посједовања одобрења за обављање дјелатности;
   10. изда прекршајни налог;
   11. поднесе захтијев за покретање прекршајног поступка.