Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

Одлуке донешене на сједници одржаној 28.12.2018. године

- Одлука о доношењу Просторно-урбанистичког плана Општине Херцег-Нови за период до 2030. године

- Закључак ПУП ОХН до 2030. године

Одлуке донешене на сједници одржаној 24.12.2018. године

- Одлука О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ

- Одлука измјенама и допунама Одлуке о буџету Општине Херцег-Нови за 2018. годину (“Сл. лист Цг-општински прописи” број 54/18)

- ПОСЛОВНИК о раду Скупштине општине Херцег Нови

-Одлука о покретању поступка давања у дугорочни закуп земљишта и преносу овлашћења

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – објекта канализационе инфраструктуре – пумпне станице „Игало“, Општина Херцег Нови

- Програмски задатак са УТУ - пумпне станице „Игало“

- Графички прилог - пумпне станице „Игало“

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – објекта канализационе инфраструктуре – пумпне станице „Милашиновић“, Општина Херцег Нови

- Програмски задатак са УТУ - пумпне станице „Милашиновић“

- Графички прилог - пумпне станице „Милашиновић“

- ОДЛУКA о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – Јавне расвјете уз магистрални пут Мељине – Петијевићи, на потезу од кружног тока у Мељинама до куће Гудеља на Подима, Општина Херцег Нови

- Програмски задатак са УТУ - јавна расвјета Поди

- Графички прилог - јавна расвјета Поди

- Одлука о именовању три члана савјета јавног радио дифузног сервиса Радио телевизија Херцег Нови д.о.о.

- Одлука о усвајању Стратегије за младе Општине Херцег Нови за период од 2019. до 2022. године

- Одлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на непокретности

- Одлука о условима, начину, поступку и критеријумима за суфинансирање активности у спорту

- Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Туристичке организације Општине Херцег Нови за 2018. годину број 987/17

- Одлука о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Херцег Нови за 2019. годину

- СТАТУТ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ

- ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ

- РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу и именовању члана Одбора за Буџет и финансије

- РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу и именовању члана Одбора за имовинско правна располагања

- РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу и именовању члана Одбора за туризам и привредни развој

- РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу и именовању члана Одбора за комунално стамбену дјелатност

- РЈЕШЕЊЕ о разрјешењу члана Савјета Јавне установе културе "Херцег фест" Херцег Нови

 Одлуке донешене на сједници одржаној 01.10.2018. године

 

Одлуке донешене на сједници одржаној 24.07.2018. године      Одлуке донешене на сједници одржаној 05.04.2018. године

- Одлукa о давању сагласности за споразумно рјешавање имовинско- правних односа између Општине Херцег Нови и Брковић Александра и др.

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Поди – локалитет Топови, Општина Херцег Нови

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Чела – Модра плоча, Општина Херцег Нови

- Одлука о измјенама и допуни Одлуке о регулисању друмског саобраћаја

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалногобјекта од општег интереса – уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС „ХОТЕЛ ДЕЛФИН“, Општина Херцег Нови

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у насељу Игало – Баре, Општина Херцег Нови

- Одлука о измјени Одлуке о реализацији Пројекта „Њега старих лица“

- Одлука о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта за бесправне објекте - Извјештај са јавне расправе (од 19.02.-05.3.2018.г.)

- Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању основа и критеријума за финансирање активности у спорту

- Одлука о задужењу Општине Херцег-Нови

- Одлука о именовању два члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио телевизија Херцег Нови д.о.о.

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „Суторина 1“ Општина Херцег Нови

- Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Херцег Нови

- Одлука о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС „ЗАБРЂЕ“, Општина Херцег Нови

 - Одлука о давању сагласности на Одлуку о краткорочном задужењу ДОО »Чистоћа« Херцег-Нови број 19/18 од 19.03.2018. године

- Одлука о давању сагласности на Одлуку Одбора директора о краткорочном задужењу ДОО »Водовод и канализација« Херцег Нови број 05-15/18-1 од 01.02.2018. године


- Програм уређења простора општине херцег нови за 2018. годину

- Програмски задатак са елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији рбс »хотел Делфин«

- Програмски задатакса елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у насељу Игало – Баре

- Програмски задатак са елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији рсс »Суторина 1«

- Програмски задатак са елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији рбс »Забрђе«

- Програмски задатак са елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Поди – локалитет Топови

- Програмски задатакса елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Чела – Модра Плоча


- Рјешење о именовању Комисије за одабир пројеката валоризације културне баштине на територији Општине Херцег-Нови

- Рјешење о избору чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу – Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови

- Рјешење о давању сагласности на рјешење предсједника општине о именовању главног администратора општине Херцег-Нови

- Рјешење о давању сагласности на одлуку савјета јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег-Нови о избору директора

- Рјешење о давању сагласности на одлуку одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу „Комунално стамбено“ Херцег-Нови о избору извршног директора

- Рјешење о именовању чланова одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу „Спортски центар Игало” Игало

- Рјешење о именовању чланова одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу „Водовод и канализација“   Херцег-Нови

- Рјешење о измјени рјешења о именовању Општинске изборне комисије Херцег-Нови у сталном саставу

- Рјешење о именовању секретара Скупштине општине Херцег-Нови

- Рјешење о давању сагласности на Одлуку Предсједника општине број: 01-1-031-2/2018 од 03.01.2018. године

- Рјешење о давању сагласности на одлуку предсједника општине број: 01-1-031-3/2018 од 03.01.2018. године


- Закључак о усвајању Извјештаја Предсједника Општине о остваривању функције локалне самоуправе у 2017.години

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за развој и заштиту Орјена за 2017.годину

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду Агенције за изградњу и развој Херцег Новог у 2017.години са Планом рада и Финансијским планом за 2018.годину

- Закључак о усвајањуИзвјештаја о раду ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови за 2017.годину, Извјештај прихода и расхода за период 01.01. до 31.12.2017.године, Програм рада за 2018.годину и Финансијски план за 2018.годину

- Закључак о усвајању Програма рада Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови за 2018.годину са Финансијским планом за 2018.годину

- Закључак о неусвајању Извјештаја о раду са Финансијским извјештајем Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови за 2017.годину

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду са Финансијским извјештајем ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ за 2017. годину са Програмом рада и Финансијским планом за 2018.годину

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја Агенције за газдовање градском луком Херцег Нови Д.О.О. за 2017.годину са Планом рада за 2018.годину

- Закључак о усвајању Плана рада ЈУК „Херцег Фест“ Херцег Нови за 2018.годину са Финансијским планом за 2018.годину

- Закључак о усвајању Извјештаја о стању уређења простора Општине Херцег Нови за 2017.годину

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду Службе Комуналне полиције и инспекцијског надзора од 01.01.2017. до 31.12.2017.године

- Закључак о усвајању Извјештаја о пословању „Комунално стамбено„ ДОО Херцег Нови за 2017.годину са Планом и Програмом рада за 2018.годину

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду са Финансијским извјештајем Јавне установе„Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови за 2017. годину са Планом и Програмом рада и Финансијским планом за 2018. годину

- Закључак о престанку мандата два члана савјета јавног Радио дифузног сервиса Радио телевизија Херцег-Нови д.о.о

- Закључак о усвајању Извјештаја о раду Д.О.О. „Спортски центар Игало“ Игало за 2017 годину са Финансијским извјештајем за 2017.годину и Планом и Програмом рада за 2018 годину

- Закључак о усвајању Програма мјера и активности за припрему туристичке сезоне 2018.године

- Закључак о усвајању Плана и Програма рада ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2018.годину са Планом прихода и расхода за 2018.годину