Direktorica: Jelena Poledica

zvanje: dipl. pravnica

tel/fax: 031/321-052

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

e-adresa direkcije: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Godišnji program rada Direkcije za imovinu i zastupanje za 2024. godinu, 26.01.2024. године 


Treći javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, 07.06.2024. godine

Drugi Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora - bifea u zgradi opštine, 17.04.2024. godine

Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora – bifea u zgradi Opštine Herceg-Novi, 02.04.2024. godine

Javni poziv za davanje u zakup stambenog prostora u imovini Opštine Herceg Novi putem dostavljanja zatvorenih ponuda, 02.04.2024. godine

Javni poziv za prodaju zemljišta putem javnog nadmetanja, 07.03.2024. godine

Javni poziv za davanje u zakup led reklamnih tabli putem javnog nadmetanja, 22.11.2018. godine

Drugi Javni poziv za davanje u zakup led reklamnih tabli putem javnog nadmetanja, 03.12.2018. godine

Javni poziv za davanje u zakup dva poslovna prostora putem prikupljanja ponuda, 27.11.2021. godine 

Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata i objekta, 03.12.2021. godine

Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata, 09.12.2021. godine

Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata i objekta, 22.12.2021. godine

Javni poziv za davanje u zakup dijela kat.parc.454/1 KO Baošići putem javnog nadmetanja, 01.03.2022.godine

Treći javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, 21.05.2022. godine

Izmjena javnog poziva za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata putem javnog nadmetanja, 28.06.2023.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Direkcije za imovinu i zastupanje, Objavljen dana 28.12.2021. godine 


Izvještaj o radu za 2018. godinu Direkcije za imovinu i zastupanje


 Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi  ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 18

Direkcija za imovinu i zastupanje vrši poslove uprave koji se odnose na:

   - Imovinska prava i ovlašćenja na pokretnim i nepokretnim stvarima u svojini i na raspolaganju Opštine i njenih organa;

   - Pripremu predloga odluka za Skupštinu opštine i drugih akata u vezi sa raspolaganjem nepokretnom imovinom iz okvira ovlašćenja lokalne samouprave;

   - Pripremu rješenja, ugovora i drugih akata, koji se tiču realizacije skupštinskih odluka o raspolaganju nepokretnom imovinom Opštine;

   - Pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu nepokretnosti, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl., zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;

   - Pripremanje pojedinačnih odluka i ugovora po nalogu predsjednika Opštine;

   - Sprovođenje postupka i pripremanje predloga akta i ugovora u slučajevima prodaje zemljišta neposrednom pogodbom i praćenje njihove realizacije;

   - Davanje mišljenja na predloge akata o raspolaganju nepokretnosima, koje pripremaju javne službe čiji je osnivač Opština;

   - Praćenje, analizu i davanje mišljenja na način korišćenja, upravljanja i raspolaganja nepokretnostima iz imovine Opštine od strane javnih službi čiji je osnivač Opština;

   - Pokretanje postupka upisa prava na nepokretnostima Opštine kao i upisa promjene tih prava i upisa tereta (hipoteka, fiducija);

   - Pokretanje postupka eksproprijacije saglasno godišnjem programu uređenja građevinskog zemljišta; pripremanje predloga odluka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju nepokretnosti van prostornog plana, radi izgradnje objekata koji su od neposrednog značaja za ostvarivanje funkcije lokalne samouprave;

   - Ostvarivanje saradnje sa državnim organima i organima lokalne uprave, na preuzimanju svih preventivnih i represivnih mjera zaštite imovinskih prava i interesa Opštine;

   - Ostvarivanje saradnje sa organima lokalne uprave i organima državne uprave u pitanjima od značaja za vođenje Registra nepokretnosti Opštine;

   - Davanje podataka organima Opštine iz službene evidencije Sekretarijata;

   - Obavljanje geodetskih poslova za organe lokalne uprave;

   - Terenski uviđaj u vezi sa prikupljanjem podataka o nepokretnostima;

   - Procjene nepokretnosti za potrebe Opštine i njenih organa;

   - Vođenje registra nepokretnosti kojima raspolaže Opština, staranje o namjenskom korišćenju nepokretne imovine, parcelaciju, razgraničenje opštinske nepokretne imovine;

   - Učešće u izradi nacrta i predloga odluka i drugih opštih akata, kao i informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima, praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa;

   - Pripremanje izvještaja o radu za Skupštinu, predsjednika opštine i Glavnog administratora,

   - Zaštitu imovinskih prava i interesa Opštine;

   - Zastupanje Opštine pred nadležnim sudovima i organima uprave (organima državne uprave-ministarstvima i organima uprave u sastavu ministarstava, samostalnim organima uprave- upravama, sekretarijatima, zavodima i direkcijama, i pred organima lokalne samouprave);

   - Zaštitu imovinskih prava Opštine pred sudovima i organima uprave (organima državne uprave-ministarstvima i organima uprave u sastavu ministarstava, samostalnim organima uprave- upravama, sekretarijatima, zavodima i direkcijama, i pred organima lokalne samouprave);

   - Vođenje evidencije o zakupima stambenih prostora;

   - Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala koji se odnose na zastupanje Opštine i zaštitu imovinsko-pravnih interesa Opštine za Skupštinu, predsjednika opštine i organe uprave;

   - Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz djelokruga rada;

   - Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovim oblastima.