slika sa javne rasprave 16122022Nacrtom Odluke o Budžetu za 2023. ukupna primanja Opštine Herceg Novi planirana su u visini 21,881 milion eura, što je uvećanje za oko 3 miliona u odnosu na prošlogodišnji plan budžeta.

Kapitalni budžet planiran je na 5,93 miliona eura, a najznačajniji dio biće usmjeren na projekte unaprijeđenja gradske infrastrukture, saopšteno je na centralnoj javnoj raspravi koja je danas održana u sali Skupštine opštine.
„Budžet za 2023. godinu planiran je na osnovu ovogodišnjeg rebalansa. Ako se ovaj Nacrt poredi sa prošlom godinom, ukupna planirana primanja Opštine Herceg Novi su za oko 3 miliona eura veća nego u Nacrtu Odluke o budžetu za 2022. godinu“, kazao je sekretar za finansije, Nemanja Junčar.
Kako je objasnio, najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 8,2 miliona eura ili 37,48% ukupno planiranog Budžeta. Junčar je kazao da je izuzetno dobrom naplatom ovaj prihod u tekućoj godini ostvaren na tom nivou.
Dodao je da je posljednjih godina na zavidnom nivou i naplata poreza na promet nepokretnosti, a u 2023. su prihodi po ovom osnovu planirani na 2,7 miliona eura. Takođe, veliko povećanje je planirano po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica koji je Nacrtom utvrđen na 3,55 miliona eura. Kada je u pitanju naknada za izgradnju gradskog građevinskog zemljišta tzv. građevinska dozvola, prihod po ovom osnovu planiran je na iznos od 2,6 miliona.
„Rashodi kapitalnog Budžeta planirani su u iznosu od 5,93 miliona eura, što je 27,10% ukupnog Budžeta. Tu je značajno pomenuti planirane izdatke za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, zatim izgradnju pasarele Zelenika, a značajni planirani izdatak je i rekonstrukcija dijela Njegoševe ulice od parka Sv. Leopolda do bivšeg hotela „Rudnik“ u ukupnom iznosu od 550.000 eura“, kazao je Junčar. On je istakao da je su u odnosu na plan prošlogodišnjeg budžeta uvećani planirani izdaci za sport, kao i naknade za novorođenčad.
Javna rasprava na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu traje zaključno sa 17. decembrom 2022. godine. Nakon sprovedene javne rasprave Sekretarijat za finansije će razmotriti sve primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.