nasGA22122023

Uloga glavnog administratora u koordinaciji rada organa uprave, prepreke u ostvarivanju te nadležnosti, kao i aktuelne teme iz prakse i problemi sa kojima se susreću u obavljanju svoje funkcije, bile su teme sjednice glavnih administratora lokalnih samouprava u Crnoj Gori koja je održana juče (21. decembar) u palati Venecija u Ulcinju. U radu sjednice učestvovao je i glavni administrator Opštine Herceg-Novi, Nenad Đorđević.

Pozdravnu riječ uputio je predsjednik Opštine Ulcinj, Omer Barjaktari koji je istakao značaj glavnog administratora u sistemu lokalne uprave, a sjednicom je, u ime domaćina i organizatora, predsjedavao glavni administrator Opštine Ulcinj, Naser Resulbegović.

Nakon Podgorice, Budve i Ulcinja, naredna sjednica glavnih administratora održaće se u Herceg-Novom, najavio je glavni administrator OHN, Nenad Đorđević i izdvojio akcente sa jučerašnjeg sastanka.

„Na sjednici su razmatrana pitanja koja se tiču zakonskih rješenja kojima je definisan položaj i uloga glavnog administratora, nadležnosti koje ima glavni administrator i mogućnost normativne intervencije po tim pitanjima kako ne bi bilo spora po pitanju nadležnosti posebno kada se radi o koordinaciji rada organa lokalne uprave. Zauzeo sam stav da je naša primarna i najvažnija nadležnost da postupamo u upravnim postupcima kao drugostepeni organ, ali da glavni administrator ima i druge nadležnosti koje treba afirmisati. Na sjednici su doneseni zaključci, pa su se glavni administratori lokalnih samouprava u Crnoj Gori usaglasili da se Asocijacija glavnih administratora registruje kao zvanična asocijacija te da ona aktivno učestvuje u zakonodavnoj proceduri, u interakciji sa resornim Ministarstvom javne uprave po svim pitanjima koja se tiču zakonskih rješenja koja se odnose na lokalnu samoupravu, posebno po pitanju jačanja uloge glavnog administratora i preciznijeg definisanja ovlašćenja. Po pitanju aktuelne upravne i upravnosudske prakse inteziviraće se komunikacija i sa Upravnim sudom Crne Gore“, kazao je glavni administrator OHN Nenad Đorđević.