nsl061023Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština iz sledećih prioritetnih oblasti: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika, kultura.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7,000 EUR do 20,000 EUR (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 EUR do 5.000 EUR (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu. Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.
S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 EUR.
UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 5 do 7 mjeseci. Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od januara do 31. jula 2024. godine.
O pravu učešća, potrebnoj dokumentaciji i načinima predaje aplikacije više u priloženim dokumentima.

Ponovljeni konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom balkanu 2 ReLOaD2) (.pdf)

Dokumentacija za konkurs za NVO (.zip)

Dokumentacija za konkurs za tek osnovane NVO (.zip)