najava SOHN271221Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović zakazao je petu redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za ponedjeljak, 27.12.2021. godine u velikoj sali Skupštine opštine sa početkom u 10 časova.

Na predloženom dnevnom redu nalaze se sledeće tačke:
-Predlog Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Odluke o komunalnom redu.
-Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Herceg Novi.
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta na Luštici.
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – solarne elektrane na krovu JPU „Naša radost“ na Savini.
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 108 KO Sutorina.
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 621/15 KO Trebesin.
-Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 1688/9 i 1688/12, sve KO Podi.
-Predlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u Opštini Herceg Novi („Sl.list CG-Opštinski propisi“ br. 55/19, 3/20, 14/20)
-Predlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG-opštinski propisi“ br.37/03, 8/04 „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ br. 6/20)
-Predlog Odluke o utvrđivanju cijene usluga dnevnog boravka u JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi“.
-Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Herceg Novi za period 2021-2025.godine.
-Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Park prirode Orjen“ Herceg Novi.
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ Herceg Novi.
-Predlog Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog“ Herceg Novi.
-Predlog Programa rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2021.godinu.
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2022. godinu.
-Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Sportski centar Igalo“ za 2022.godinu.
-Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Parking servis Herceg Novi“ Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Plana rada DOO „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi“ za 2022.godinu.
-Predlog Plana aktivnosti Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg Novi DOO kao upravljača PP „Orjen“ za 2022.godinu sa ciljem i vizijom razvoja.
-Predlog Plana i programa rada sa Finansijskim planom JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg Novi za 2022.godinu.
-Predlog Odluke o davanju na korišćenje i upravljanje objekata javne garaže „Parking servis Herceg Novi“ DOO Herceg Novi;
-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi;
-Predlog Rješenja o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika Opštine o imenovanju potpredsjednice Opštine Herceg Novi.
-Izvještaj o realizaciji turističke sezone 2021.godine sa Anketom turista.
-Izbor i imenovanja.
-Odbornička pitanja i odgovori.
Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.