01 naslovnaOHNNa današnjoj, šestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi usvojen je budžet opštine za 2022. godinu, a za potpredsjednicu Opštine imenovana je Vesna Samardžić.

Odlukom o budžetu Opštine Herceg Novi za 2022. godinu utvrđena su planirana primanja u visini od 18.640.000,00 eura. Najznačajnije učešće čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 6.800.000,00 eura ili 36,5% ukupnih primanja, a odmah za njim prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 2.500.000,00 eura ili 13,4 % ukupnog budžeta.
Kapitalni budžet planiran je u iznosu od 5.480.000,00 eura ili 29,4% ukupnog Budžeta. Obzirom da je ukupan budžet za 2022. godinu planiran na nešto većem nivou u odnosu na prethodnu godinu, analogno je povećan i kapitalni budžet, kako bi se završili mnogobrojni projekti od značaja za Herceg Novi, navedeno je u obrazloženju Odluke.
Rashodi operativnog budžeta planirani su u iznosu od 13.160.000,00 eura, pri čemu značajan dio pripada obavezama iz ranijeg perioda. U odnosu na prošlogodišnji plan budžeta Opštine uvećani su i transferi javnim institucijama, nevladinom sektoru i javnim preduzećima, kao i izdaci za sport i kulturu.
Nakon izglasavanja saglasnosti na Rješenje o imenovanju potpredsjednice Opštine, Vesna Samardžić se zahvalila na podršci Predsjedniku Opštine, kolegama odbornicima i opštinskom odboru SNP koji je kandidovao na ovu poziciju, ističući da je to za nju „velika čast, ali i velika obaveza“.

SkupstinaOHN02„Trudiću se da budem dobar kolega svima vama, kao što sam to i do sada bila, i da imamo kvalitetnu saradnju. Moja vrata će, kao i do sada, biti otvorena za sve građane i trudiću se da svoju funkciju obavljam u interesu svih građana Herceg Novog“, poručila je Samardžić.
Na šestoj redovnoj sjednici jednoglasno je usvojeno pet odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa: lokalnog puta na Luštici, solarne elektrane na krovu JPU „Naša radost“ na Savini, objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 108 KO Sutorina, objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 621/15 KO Trebesin i objekta privrednog razvoja – privrednog objekta na lokaciji kp 1688/9 i 1688/12, sve KO Podi.
Većina odbornika podržala je i: Predlog Odluke o izmjenama Odluke o porezu na nepokretnosti u opštini Herceg Novi, Predlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica, Predlog Programa rada Skupštine opštine Herceg Novi za 2022.godinu i Predlog Odluke o donošenju Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Herceg Novi za period 2021-2025. godine.
Usvojeno je i više odluka koje se tiču rada ustanova, organizacija i preduzeća čiji je osnovač Opština: Predlog Odluke o utvrđivanju cijene usluga dnevnog boravka u JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi“, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog“, Predlog Odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog“, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Herceg Novi za 2021.godinu, Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Herceg Novi za 2022.godinu, Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2022.godinu, Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Čistoća“ Herceg Novi za 2022. godinu, Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi za 2022.godinu, Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Sportski centar Igalo“ za 2022.godinu, Predlog Programa rada sa Finansijskim planom DOO „Parking servis Herceg Novi“ Herceg Novi za 2022.godinu, Predlog Plana aktivnosti Agencije za razvoj i zaštitu Orjena – Herceg Novi DOO kao upravljača PP „Orjen“ za 2022.godinu sa ciljem i vizijom razvoja i Predlog Plana i programa rada sa Finansijskim planom JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg Novi za 2022.godinu, kao i Izvještaj o realizaciji turističke sezone 2021.godine sa Anketom turista.
U okviru tačke Izbor i imenovanja izglasano je više predloga rješenja: o imenovanju člana Savjeta JRDS Radio televizija Herceg Novi, o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Luka Herceg Novi – gradska luka Škver“, kao i o razrješenju i imenovanju članova skupštinskih odbora za statut i propise, za imovinsko pravna raspolaganja, za društvene djelatnosti, za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i za rodnu ravnopravnost.