Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga strateških "PR" aktivnosti

- Poziv za postupak javne nabavke, 18.10.2016. godine  

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, 25.11.2016. godine

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova: - izgradnja potpornog zida na dijelovima kat. parc 5982 i 4212 ko Sutorina-

 - Poziv za postupak javne nabavke, 05.10.2016. godine  

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude 06.02.2017. godine   

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga izrade SPUŽS za prostorno-urbanistički plan Opštine Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke, 29.09.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 30.09.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 04.10.2016. godine

- Obavještenje ponudjačima o uloženoj žalbi , 08.11.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude 07.04.2017. godine   

- Rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki 08.12.2017. godine  

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova: Sanacija puta za Vratlo  (mjesna zajednica Kameno)

- Poziv za postupak javne nabavke, 22.09.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 06.10.2016. godine

Tenderska  dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na postavljanje putokazne signalizacije i saobraćajnih portala uz jadransku magistralu u Opštini Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke, 05.08.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 30.08.2016. godine


-Rješenje o izboru najpovoljnije ponude za radove na adaptaciji prostorija JUSMŠ „Ivan Goran Kovačić“ za potrebe Dječijeg vrtića „Naša radost“, 02.08.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku ručnih i kolskih digitalnih radio stanica sa povezivanjem na tetra mrežu Crne Gore

- Poziv za postupak javne nabavke, 28.7.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 09.08.2016. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke na zamjeni i ugradnji led svjetiljki u Starom gradu  i na Sahat kuli u Herceg-Novom

- Poziv za postupak javne nabavke, 25.7.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 10.08.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 12.08.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 15.08.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 15.08.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 15.08.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 16.08.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije, 16.08.2016. godine

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, 20.10.2016. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za zakup prostora za potrebe JU "Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Herceg-Novi"

- Poziv za postupak javne nabavke, 12.7.2016. godine

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, 17.08.2016. godine


Tenderska dokumenmtacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo-Mojdež, k.p. 647 k.o. Ratiševina (dionica Sušćepan-Ratiševina-Mojdež)

- Poziv za postupak javne nabavke, 8.7.2016. godine

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 19.07.2016. godine

- Obavještenje, 01.08.2016. godine

- Obavještenje, 19.09.2016. godine

- Obavještenje, 24.10.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude 21.11.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova saniranje putne infrastrukture na području MZ Zelenika

- Poziv za postupak javne nabavke, 8.6.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 24.6.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga smještaja službenika uprave policije

- Poziv za postupak javne nabavke, 24.05.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 16.6.2016. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku novog malog navalnog vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi

- Poziv za postupak javne nabavke, 24.05.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 17.6.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga smještaja inspektora uprave za inspekcijske poslove

- Poziv za postupak javne nabavke, 12.05.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije, 17.05.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 3.6.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova - sanacija ulice u Đenovićima na katastarskoj parceli br.410, K.O. Đenovići

- Poziv za postupak javne nabavke, 13.04.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 9.5.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke za vršenje usluga fizičko tehničke zaštite zgrade opštine

- Poziv za postupak javne nabavke,  05.04.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije, 07.04.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 07.04.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 24.5.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku roba - vatrogasna crijeva i oprema za gašenje požara

- Poziv za postupak javne nabavke, 25.03.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 8.4.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za vršenje usluga prevoza na moru na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose

- Poziv za postupak javne nabavke, 17.03.2016.godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za prevoz putnika na brodskoj liniji Rose-Herceg Novi-Rose, 18.03.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 1.04.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova - rekonstrukcija potpornog zida na kat.parc. 380/1 k.o. Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke, 10.03.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 8.4.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskog namještaja

- Poziv za postupak javne nabavke, 07.03.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 31.03.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku roba - vatrogasna crijeva i oprema za gašenje požara

- Poziv za postupak javne nabavke, 07.03.2016. godine

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, 23.03.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku uniformi za potrebe komunalne inspekcije opštine Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke,  17.02.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 23.02.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za uniforme, 23.02.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 07.03.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskog materijala

- Poziv za postupak javne nabavke,  03.02.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za kancelarijski materijal, 12.02.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za kancelarijski materijal, 19.02.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 07.03.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku kancelarijskog namještaja

- Poziv za postupak javne nabavke,  03.02.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 05.02.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 08.02.2016. godine

- Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke, 16.02.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku robe - paketi za bebe

- Poziv za postupak javne nabavke,  03.02.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 18.02.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za nabavku goriva

- Poziv za postupak javne nabavke,  26.01.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 11.02.2016. godine


Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za reviziju završnog računa Opštine Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke,  22.01.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 26.01.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 6.6.2016. godine


Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku službenih vozila za potrebe Opštine Herceg-Novi

- Poziv za postupak javne nabavke,  15.01.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije za vozila, 18.01.2016. godine

- Izmjena tenderske dokumentacije br: 02-2-443-1/16 za nabavku službenih vozila za potrebe opštine Herceg-Novi, 20.01.2016. godine

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije, 25.01.2016. godine

- Rješenje o izboru najpovoljnije ponude, 11.02.2016. godine


Plan javnih nabavki za 2016. godinu (.pdf, 3.07 MB)

Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2016. godinu (.pdf, 162 kB), 25.04.2016. godine

Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2016. godinu (.pdf, 162 kB), 13.05.2016. godine

Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2016. godinu (.pdf, 136 kB), 07.07.2016. godine

Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2016. godinu (.pdf, 100 kB), 20.12.2016. godine