Uz Prijavu i obrazac uvjerenja stranka prilaže:

  • Ispunjeno izrađeno tipsko uvjerenje Sekretarijata koje svake studijske godine student preuzima sa sajta Opštine Herceg-Novi po raspisivanju konkursa. Ukoliko nadležna ustanova visokog obrazovanje odbija da ispuni obrazac Sekretarijata,  student prilaže uvjerenje ili potvrdu nadležne ustanove  u kojoj je naznačeno sve traženo u tipskom uvjerenju Sekretarijata.
  • Potvrda, uvjerenje oprebivalištu