Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

- Odobrenje za rad objekta - rješenje o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova;

- Odluku nadležnog organa privrednog subjekta, odnosno preduzetnika o rasporedu radnog vremena u objektu;

- Vlasnički list za objekat, ne stariji od 6 mjeseci.

Administrativna taksa:

-za akt kojim se odobrava produžetak radnog vremena - 3,00 €.