• Zahtjev
  • dokaz o načinu korišćenja imovine:

              -posjedovni list kao dokaz o vlasništvu zemljišta

              -ugovor o zakupu ukoliko je zemljište uzeto u zakup

              -ugovor o ustupanju zemljišta  na korišćenje ukoliko je uzetopo ugovoru o ustupanju

  • potvrda o gajenju pčela
  • potvrda o gajenju riba
  • uplata od 3€ na žiro račun  530-9066777-34 svrha opštinska administrativna taksa.