Pravo na staračku naknadu mogu da ostvare poljoprivredni proizvođači stariji od 65 godina (žene od 60 godina) kojim je poljoprivreda jedino zanimanje (Agrobudžet Crne gore).

  • zahtjev
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o mjestu prebivališta
  • posjedovni list kao dokaz o vlasništvu zemljišta