a)Dobijanje licenci i izvoda licenci  za javni prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju  (auto-taxi prevoz; prevoz tereta-autoprevoznici)

Uz zahtjev je potrebna sledeća dokumentacija:

Dokumentacija potrebna preduzetniku za podnošenje  zahtjeva za dobijanje licenci i izvoda licenci  za javni prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju  (auto-taxi prevoz; prevoz tereta-autoprevoznici)

 1. Ovjerena fotokopija potvrde o registraciji u CRPS u Podgorici čl. 11 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju;
 2. Ovjerena fotokopija vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom. (Vozač mora imati položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom B kategorije, kao i najmanje 21 godinu starosti ako je taksi vozač  (čl. 9. Odluke o auto-taxi prevozu);
 3. Uvjerenje opštinske komisije o položenom ispitu iz oblasti poznavanja grada (čl. 26. Odluke o auto-taxi prevozu);
 4. Licencu profesionalnog vozača (čl. 9a i 9b Zakona o prevozu drumskom saobraćaju).
 5. Finansijska sposobnost 9 000€ za prvo vozilo odnosno 5 000€  za svako sledeće vozilo (ne odnosi se na auto-taksi prevoz) i Potvrda da prevoznik ne duguje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje više od tri mjeseca.
 6. Certifikat ili uvjerenje o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti izdato od Centra za stručno obrazovanje Podgorica. ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu(državni) za vozače koji su bili preduzetnici prije stupanja Pravilnika o licenci na snagu.

NAPOMENA:

Sertifikat ne moraju imati preduzetnici koji posjeduju:

 1.  
  1. visoku stručnu spremu, saobraćajnog smjera i 1 godinu radnog iskustva u drumskom saobraćaju,
  2. višu stručnu spremu saobraćajnog smjera i 3 godine radnog iskustva u drumskom saobraćaju,
  3. najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja prevoza (čl. 16. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju);
  4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu(državni) za vozače koji su bili preduzetnici prije stupanja Pravilnika o licenci na snagu.
 2. Ovjerena fotokopija zaključenog Ugovora o obaveznom  osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim se obavlja taksi prevoz;
 3. Fotografija dimenzija 3.0 x 3.5 cm (za taxi legitimaciju – čl.10. Odluke o auto-taxi prevozu);
 4. Ovjerene fotokopije važeće saobraćajne dozvole, a za vozila u zakup-lizing i Ugovor o zakupu-lizing, ovjeren kod nadležnog organa;
 5. Uvjerenje nadležnog organa kojom pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili fizičko lice dokazuje da:
 • nije osuđivano za krivična dijela protiv imovine, službene dužnosti, opšte sigurnosti ljudi i imovine,prava iz rada,platnog prometa i privrednog poslovanja, bezbjednosti javnog saobraćaja i životne sredine;
 • nije mu bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;
 • nije osuđivano za druga krivična dijela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana;
 • nije u poslednje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva, više od dva puta, pravosnažnom odlukom nadležnog organa za prekršaje kažnjavano za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti: prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju, prevozom opasnih materija, javnim putevima; povredom prava po osnovu rada i nelegalnog zapošlavanja, nelojalnom konkurencijom ili korupcijom, novčanom kaznom većom od 1 500€ za pravno lice, odnosno 800€ za fizičko lice.
 1. Potvrda o ispunjenosti estetsko-eksploatacionih uslova za vozilo od Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine (čl.10. Odluke o auto-taxi prevozu);
  1. Da je taksimetar tehnički ispravan, baždaren, plombiran i postavljen sa desne strane vozača na vidnom mjestu;
  2. Da su sva sjedišta u vozilu ispravna, a tapacirane površine zdrave;
  3. Da su grijanje i ventilacija ispravni, kao i da li posjeduje klima uređaj;
  4. Da na sredini krova vozilo nosi oznaku «TAXI» sa grbom i imenom Herceg Novi i evidencionim brojem sinhronizovan sa taksimetrom, tako da se svijetlo na oznaci gasi kada se taksimetar uključi, kao i na vratima ima oznaku «TAXI» sa grbom i imenom Herceg Novi;
  5. Da ima ovjeren i vidno istaknut cjenovnik usluga, račun i pečat;
  6. Da je čisto i bez oštećenja, bez natpisa i slika koja imaju stranačka, vjerska i nacionalna obilježja;
  7. Da ima ispravan protivpožarni aparat koji je uredno servisira
 1. Potvrda o ispunjenosti posebnih uslova za sva vozila  (Mašinski fakultet Podgorica);
 1. U vlasništvu prostor za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili zaključen Ugovor sa ovlašćenim licem za obavljanje tih poslova.
 1. Uvjerenje o ovjeravanju mjerila(taksimetra) od Zavoda za Metrologiju za AUTO-TAXI prevoznike;
 1. Naknadu za licencu u iznosu od 400,oo€ i izvod licence u iznosu od 15,00€ za svako vozilo nakon ispunjenja svih uslova dužni ste uplatiti na broj žiro računa Opšine Herceg Novi - ostali opštinski prihodi  530-9066228-32 sa naznakom za naknadu za izdavanje licence i izvoda licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju za AUTO-TAXI prevoz ili prevoz tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju za AUTOPREVOZNIKE;
 2. Dokaz o uplati takse za korišćenje taksi stajališta, a za AUTOPREVOZNIKE dokaz o parking propstoru za teretno vozilo;
 3. Administrativna taksa za izdavanje licence za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju - 10,00 €.

Od nabrojanih uslova za preduzetnike za prevoz tereta (AUTOPREVOZNIKE) izuzimaju se sledeće tačke: 2,3,5,6,9,11.

b) Dobijanje odobrenja za obavljanje  prevoza za sopstvene potrebe

Uz zahtjev je potrebna sledeća dokumentacija:

 •   Glavni projekat predmetnog objekta na uvid-  kopija prve strane i izvod saobraćajnog rješenja;
 •   Rješenje o lokaciji  i urbanističko – tehničke uslove za izgradnju objekta;
 •   Revidovan Glavni projekat ili projekat na kome je data Urbanističku saglasnost nadležnog organa;
 • Dokaz o vlasništvu na kat. parc. (list nepokretnosti);
 • Kopiju plana izdatu od Direkcije za nekretnine PJ Herceg-Novi;
 •   Izvod iz DUP-a saobraćajnog rješenja predmetne lokacije;
 •   Potvrda o izmirenoj visini jednokratne naknade za saobraćajno priključenje objekta sa javnog puta izdate od strane JP „Komunalno-stambeno“;
 •   administrativna taksa za izdavanje saobraćajne saglasnosti na projektnu dokumentaciju - 50,00 €.