Uz zahtjev treba priložiti sledeću  dokumentaciju:

  • Ovjerena fotokopija potvrde o registraciji u CRPS u Podgorici;
  • Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima na predmetnoj lokaciji (dokaz o vlasništvu na kat. parc. od Direkcije za nekretnine PJ Herceg-Novi ili Ugovor o zakupu);
  • Tehnička dokumentacija:

              -          nacrt natpisa sa dimenzijama i tehničkim opisom;

              -          statički proračun temelja;

              -          prikaz natpisa(reklame) u prostoru u prirodnoj boji;

  • Potvrda o izmirenoj visini jednokratne naknade za postavljanje reklame(table, panoa, oznake, natpisa ili jarbola) u putnom pojasu izdate od strane JP "Komunalno-stambeno“ ;
  • Administrativna taksa za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamih natpisa, panoa u putnim pojasevima iz nadležnosti lokalne uprave - 30,00 €;
  • Administrativna taksa za izdavanje rješenja kojim se odobrava postavljanje oglasnih i reklamnih panoa na građevinskom zemljištu - 50,00 €;
  • Administrativna taksa za izdavanje rješenja kojim se odobrava postavljanje reklamnih transparenata, reklamnih zastava i slično - 10,00 €.