• Poreska prijava

  • Kopija rješenja o upisu vlasništva Uprave za nekretnine ili kopija kupoprodajnog ugovora

  • Za novoizgrađene objekte – kopija vlasničkog lista

  • Kopija lične karte vlasnika nepokretnosti i svih članova domaćinstva, a za maloljetna lica - kopija zdravstvene knjižice (zbog umanjenja poreza) – za rezidente

  • Plaćanje poreza na nepokretnost vrši se isključivo uplatnicom na pošti ili banci na ŽR 510-9068014-36

  • Obrazac PPN-1 : Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za fizička lica)

  • Obrazac PPN-2 : Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti (za pravna lica koja vode knjige)

  • Za pravna lica dostavlja se Bilans stanja za predhodnu godinu