naslovna06122021Danas su u skupštinskoj sali Opštine Herceg Novi održane centralne javne rasprave na nacrte dvije odluke - o budžetu za 2022. godinu i o komunalnom redu.

Ukupno planirana primanja budžeta Opštine Herceg Novi za 2022. godinu utvrđena nacrtom Odluke o budžetu iznose 18.640.000 eura, kazao je sekretar za finansije i lokalne javne prihode, Stevo Vlaović.

Kapitalni budžet čini 29,4% ukupnog budžeta i planiran je u iznosu od 5.487.000 eura. Kako je istakao Vlaović, među kapitalnim izdacima značajno je pomenuti planirane izdatke za rekonstrukciju i sanaciju lokalne putne mreže, izgradnju trotoara i pasarela, uređenje stepeništa, ulaganja u komunalnu i hidrotehničku strukturu.

„Kapitalni budžet je uvećan skoro dva miliona u odnosu na rebalans budžeta za 2021. godinu“, rekao je Vlaović. Obrazložio je da su očekivanja za 2022. godinu optimistična kada su u pitanju prihodi i turistička sezona, pa je i budžet projektovan na veći iznos.

Kako je navedeno Nacrtu Odluke, značajna sredstva se opredjeljuju za sport, kulturne manifestacije, socijalna davanja, NVO sektor, kao i održavanje komunalnog reda.

Najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 6.800.000 eura ili 36,5% ukupno planiranog budžeta, a odmah za njim prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u iznosu od 2.500.000 eura ili 13,4% ukupnog Budžeta.

Nacrtom Odluke o komunalnom redu propisani su opšti uslovi održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje na teritoriji Herceg Novog. Nacrt je pripreman po modelu i u saradnji sa Zajednicom opština.

„Na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima propisano je da jedinice lokalne samouprave propisuju opšte uslove održavanja komunalnog reda i mjere za njegovo sprovođenje, naročito uređenje naselja, održavanje čistoće, uklanjanje snijega, upravljavljanje javnom rasvjetom, održavanje mostova, javnih toaleta, otvorenih plaža i obala rijeka“, objasnio je sekretar za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, Vasilije Seferović.

Nacrti obje odluke su na javnoj raspravi još tri dana, do 09. decembra, tokom koji građani mogu nadležnim sekretarijatima dostaviti predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja.