Herceg Novi RTHNSekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Herceg Novi opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

Pozivaju se preduzetnice/privredna društva sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Opštine Herceg Novi, da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenim ženama koje žele da započnu vođenje sopstvene privredne dijelatnosti ili privrednog društva.
Sredstva predviđena Budžetom Opštine za 2022. godinu raspodjeljuju se za biznis ideje koje doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, a kojima se, naročito:
- podstiču ekonomski razvoj opštine;
- predviđa otvaranje novih radnih mjesta;
- podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja;
- podstiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje;
- stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma;
- doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine;
- doprinosi razvoju kreativnih industrija;
- doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.
Za sve nabrojane podsticaje, planom korišćenja sredstava opredeljeno je ukupno 30.000,00 € za 2022. godinu. Maksimalna visina podrške u okviru jedne biznis ideje je 50°% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu. Društvo/preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis ideje i dužna je da to naznači.
Konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web-sajtu Opštine. Prijava na konkurs se podnosi na propisanom Obrascu i predaje na pisarnici Opštine Herceg Novi. U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje žele da započnu sopstveni biznis, prilažu:
- Prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava sa detaljnim opisom priložene ideje ( Obrazac-1)
- Biografiju / CV;
- Ovjerenu kopiju lične karte:
- Potvrdu o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine( ne stariju od 6mjeseci);
- Pismo preporuke ili namjera;
- Tri štamapane i jednu elektronsku verziju ideje na CD-u.

Biznis ideje koje se neće podržati su:
- Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.
- Biznis ideje kojima se traže finansijiska sredstva za kupovinu i raspodjelu humanitarne pomoći;
- Biznis ideje koje se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično;
- Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija);
- Nemoralne i nelegalne aktivnosti.
Komisija vrši raspodjelu sredstava na osnovu pristiglih prijava na konkurs, cijeneći kriterijume propisane članom 18 Odluke o načinu, postupku i kriterijumima raspodijele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (˝Službeni list CG-opštinski propisi˝, br. 028/18 od 02.09.2018.godine).