NasStepKK01042021

Opština Herceg-Novi objavila je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja za dva člana/ice Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Pozivaju sve nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u Herceg-Novom i ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da daju svoje predloge.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Kandidat/kinja nevladine organizacije za članstvo u Komisiji može biti lice koje: ima državljanstvo Crne Gore i prebivalište na teritoriji Opštine, posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata i nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač Država ili Opština.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kadnidata/kinju iz reda svojih članova za članstvo u Komisiji.

U slučaju da svaka nevladina organizacija predloži različito lice, izabrano će biti ono sa najviše iskustva u pisanju i realizaciji projekata.

Više informacija o tome koje NVO imaju pravo predlaganja, koje dokaze i dokumentaciju je potrebno priložiti, kao i o načinu dostavljanja prijava možete pročitati ovdje.

.