NSLsohn110923Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović zakazao je 16. redovnu sjednicu SOHN za srijedu, 1. novembra 2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Dnevnim redom su predviđene 22 tačke:
1. Predlog Završnog računa Budžeta Opštine Herceg Novi za 2022. godinu
2. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu Opštine Herceg Novi za 2023. godinu
3. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – četiri 10 kV kablovska voda: TS 35/10 kV „Herceg Novi“ – spojnica na postojeći 10 kV kablovski vod TS 35/10 kV „Herceg Novi“ – TS 10/0,4 kV „Srbina 2“ , tačka S1 na situacionom planu; TS 35/10 kV „Herceg Novi“ – TS 10/0,4 kV „Španjola“; TS 35/10 kV „Herceg Novi“ – novi UZ stub u trasi postojećeg DV 10 kV „Kameno“ (postojeće stubno mjesto br. 279); TS 35/10 kV „Herceg Novi“ – TS 10/0,4 „Turion“, na lokaciji koja se sastoji od kat. parcela br. 2580/1, 1820, 1718, 1821, 2578/1, 1636, 1885, 1900, 1886, sve K.O. Topla i kat. parcela br. 1493/2, 1493/1, 1492, 1494, 2004, 1465/3, 1465/5, 1465/9, 1475, 1478/1, sve K.O. Podi, Herceg Novi
4. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – TS 10/0,4 kV, 1x630 kVA „Žanjic“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu, na lokaciji koja se sastoji od kat. parcela br. 1502/3 i 1423, sve K.O. Radovanići, Herceg Novi
5. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – lokalnog puta u Mojdežu, na lokaciji koja se sastoji od dijela kat. parcele br. 507 K.O. Mojdež, Herceg Novi
6. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA „Kumbor 3“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela br. 685/1, 681, 3, 1, 671/1, sve K.O. Đenovići, Herceg Novi
7. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – radio bazne stanice – RBS „Sušćepan“, na lokaciji koja se sastoji od dijela kat. parcele br. 923/1 K.O. Trebesin, Herceg Novi
8. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1x1000 kVA „TS 5“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela br. 962/1, 962/2, 2002/1, 958/3, 959/1, 2007/1, sve K.O. Podi, Herceg Novi
9. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV 2x630 kVA „Meljine nova 1“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela br. 1991/4, 1992/8, 1993/17, 1993/16, 1993/6, 1993/8, 1992/7, 1992/4, 1993/1, 1991/18, 1992/20, 1993/26, 1993/5, 1992/5, sve K.O. Podi, Herceg Novi
10. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – kanalizacione infrastrukture u Kumboru – naselje Miočevići i Kumbor krak 1 i 2, na lokaciji koja se sastoji od dijelova kat. parcela br. 675/1, 676/1, 734/4, 147, 297/4, 298/1, sve K.O. Kumbor, Herceg Novi
11. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – javne garaže u Meljinama, na lokaciji koja se sastoji od većeg dijela kat. parcele br. 159/4 K.O. Podi, Herceg Novi
12. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – javne pješačke komunikacije – panoramskog lifta na lokalitetu između Šetališta pet Danica i Dvorane „Park“, Opština Herceg Novi
13. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 10/0,4 kV, 1x1000 kVA „Autobuska stanica“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu
14. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice TS 10/0,4 kV 1x1000 kVA „Voli“ sa uklapanjem u postojeću 10 kV mrežu, na lokaciji koja se sastoji od kat. parcele br. 6394/1 K.O. Sutorina, Herceg Novi (oktobar 2023)
15. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1(2)x1000 kVA „Br. 2 Nova“ sa uklapanjem u SN i NN mrežu, na lokaciji koja se sastoji od kat. parcela br. 306/3, 306/6, 1714, 305/3, 1716/1, 301/4, 288, 289, sve K.O. Bijela, Herceg Novi (oktobar 2023)
16. Predlog Odluke o prodaji suvlasničkog dijela kat. parc. 66/1 KO Jošica
17. Predlog Odluke o zasnivanju stvarne službenosti u korist D.O.O. „CEDIS“ iz Podgorice radi postavljanja elektro vodova na dijelu katastarske parcele br. 264 u KO Đenovići
18. Odluka o određivanju naziva naselja, ulica i trgova u Herceg Novom
19. Predlog Odluke o dopunama Odluke o lokalnim administrativnim taksama Opštine Herceg Novi („Sl. list CG – op. propisi“, br. 25/20)
20. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prenosu prava operativnog upravljanja objektom postrojenja za preradu otpadnih voda u Nemiloj („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 021/16 od 11.05.2016)
21. Predlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke Skupštine Turističke organizacije opštine Herceg Novi
22. Predlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na predlog Odluke Odbora direktora DOO „Čistoća“ Herceg Novi
Materijale za sjednicu možete preuzeti na https://hercegnovi.me/index.php/sr-yu/16-skupstina-opstine/127-saziv-skupstine-na-osnovu-rezultata-izbora-od-09-05-2021 .