V SOHNOdbornici Skupštine opštine Herceg-Novi usvojili su danas predloge odluka:

1. O utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa-šetališta u Igalu, na potezu od tržnog centra “Galeb“ do “Titove vile“

2. O utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa-sportskog objekta-bazena na Škveru

3. O utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-kablovskog 10 kV voda od raskolišta “Kameno“do betonskog zateznog stuba

4. O utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšeg interesa – objekta vodovodne infrastrukture - izmještanje cjevovoda“Stanišića Dubrava“

5. O utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-sportskih objekata na Žvinjama

6. O pribavljanju imovine

7. O osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencije za gazdovanje Lukom Herceg Novi – gradskom lukom Škver „Herceg Novi“

8. O izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću – Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi (Sl.list CG – opštinski propisi br.25/12)

9. O obrazovanju Savjeta za mlade Opštine Herceg Novi“.

10. O izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dnevni Centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ (Sl.list CG – opštinski propisi br.3/11, 18/14, 44/17 i 13/21)

11. O davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi“ br 415 od 29.10.2021 godine

12. Informacija o stanju u oblasti vaspitno-obrazovne djelatnosti na kraju školske 2020/21 i početku 2021/22 godine

Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je predloge rješenja i dostavio u skupštinsku proceduru predloge odluka: o određivanju vd sekretara SO HN, o imenovanju članova Savjeta JUK Herceg fest, o imenovanju članova Odbora direktora Parking servisa HN DOO, o imenovanju članova Odbora direktora DOO Komunalno – stambeno, o imenovanju članova Odbora direktora DOO Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi, o imenovanju članova Odbora direktora Agencije za izgradnju i razvoj HN, o izboru članova Skupštine Turističke organizacije Herceg Novi, o imenovanju članova Savjeta JU Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković. Lokalni parlament usvojio je sve predložene odluke u okviru tačke Izbor i imenovanja.

Predlog odluke o o utvrđivanju lokacije za postavljanje, odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa, objekta vodovodne infrastrukture regulacija potoka Pijavica povučen je sa dnevnog reda.