sohn01NSLPredsjednik Skupštine opštine Herceg Novi, Ivan Otović zakazao je 12. redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za srijedu, 08.02.2023. godine, sa početkom u 9 časova.

Predloženi dnevni red:

1. Informacija o status “Vektra Boka” AD
2. Predlog Odluke o izmjenama Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite(“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br.21/19)
3. Predlog Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
4. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - trafostanice 10/0,4 kV, 1x1000 kVa “Španjola” sa uklapanjem u VN i NN mrežu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2024. godine
6. Plan i program rada za 2023.godinu doo “ Vodovod i kanalizacija” Herceg Novi
7. Saglasnost na Odluku Odbora direktora DOO “Čistoća” o prodaji putem licitacije neupotrebljivih osnovnih sredstava br. 50/22 od 23.12.2023.godine
8. Izbor i imenovanja
9. Odbornička pitanja i odgovori
Materijale za sjednicu možete preuzeti ovdje.