U Matičnoj službi mogu se dobiti sledeća dokumenta:

  1.     Izvod iz matičnog registra vjenčanih ( na propisanom obrascu i internacionalnom obrascu)
  2.     Potvrde i uvjerenja iz matičnih registara, na zahtjev stranaka, MUP-a Crne Gore, Ambasada, Osnovnih sudova i notarskih kancelarija

Administrativne takse:

- izvod iz Matičnog registra vjenčanih (na propisanom obrascu)             5€
- izvod iz Matičnog registra vjenčanih na internacionalnom obrascu       7€
- naknadni upisi u Matični registar vjenčanih                                       10€
- sva ostala akta iz matičnih evidencija                                               5€