1. Uvjerenje o životu za državljane Crne Gore

  • popunjavanje uvjerenja o životu vrši isključivo ovlašćeni službenik
  • lično prisustvo
  • važeći lični dokument (lična karta, pasoš)

Ne plaća se administrativna taksa.

2. Uvjerenje o životu za strane državljane

Za lica koja primaju penziju iz stranih zemalja, koje im šalju formulare-uvjerenje o životu na stranom jeziku, potrebno je:

  • lično prisustvo
  • važeći lični dokument (lična karta, pasoš)
  • original formulara uvjerenja o životu napisan na stranom jeziku
  • jedna fotokopija formulara za opštinsku arhivu
  • original prevoda formulara od strane ovlašćenog sudskog tumača

Popunjavanje uvjerenja o životu vrši isključivo ovlašćeni službenik.

Ne plaća se administrativna taksa.