Uz Zahtjev je potrebno priložiti:

  • Glavni projekat predmetnog objekta na uvid

-  kopija prve strane i izvod saobraćajnog rješenja;

  • Rješenje o lokaciji  i urbanističko – tehničke uslove za izgradnju objekta;
  • Revidovan Glavni projekat ili projekat na kome je data Urbanističku saglasnost nadležnog organa;
  • Dokaz o vlasništvu na kat. parc. (list nepokretnosti);
  • Kopiju plana izdatu od Direkcije za nekretnine PJ Herceg-Novi;
  • Izvod iz DUP-a saobraćajnog rješenja predmetne lokacije;
  • Potvrda o izmirenoj visini jednokratne naknade za saobraćajno priključenje objekta sa javnog puta izdate od strane JP „Komunalno-stambeno“;
  • administrativna taksa za izdavanje saobraćajne saglasnosti na projektnu dokumentaciju - 30,00 €.