• Potvrda da nije vlasnik nekretnina na teritoriji opštine Herceg Novi (Katastar) kao ni članovi njegove porodice
  • Uvjerenje da nisu poreski obveznici poreza na nepokretnost
  • Potvrda o prebivalištu

U sljedećim slučajevima plaća se umanjena naknada i ona od punog iznosa utvrđene naknade iznosi:

1. 30% za stambene objekte u svojini investitora, ako se izgradnjom rješava stambeno pitanje, do 150 m2.

Kao dokaz da rješava stambeno pitanje investitor za sebe i članove svoje porodice sa kojima živi prilaže:

- potvrdu o prebivalištu izdatu od Uprave policije Herceg Novi,

- potvrdu da ni on ni članovi porodice sa kojima živi nijesu posjedovali stambeni objekat na području Opštine Herceg Novi u posljednjih 5 godina izdatu od Uprave za nekretnine PJ Herceg Novi,

- potvrdu da nijesu poreski obveznici izdatu od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi.

2. 50% kod izgradnje poslovnog prostora do 50 m2 u sastavu stambenog objekta investitora ako investitor time rješava pitanje zaposlenja.

Kao dokaz da rješava pitanje zaposlenja investitor dostavlja:

- potvrdu o prebivalištu izdatu od Uprave policije Herceg Novi,

- potvrdu da ne posjeduje nekretnine na području Opštine Herceg Novi izdatu od Uprave za nekretnine PJ Herceg Novi,

- potvrdu da nije zaposlen izdatu od Biroa rada Herceg Novi.