mzbaosiciPredmet zakupa su poslovne prostorije ispod tribina plivališta u Baošiću i lokacije za postavljanje objekta privremenog karaktera na katastarskim parcelama 769/1, 540/2 i 541 KO Baošić, kao i lokacije na katastarskoj parceli 414/2 KO Baošić- mjesna pijaca.

Period podnošenja prijava je od 14.04. do 21.04.2022. godine. Registrovanje učesnika i otvaranje ponuda izvršiće se javno dana 21.04.2022. sa početkom u 18.00 časova.
Detaljnije u primjeru Javnog poziva.