Gbiro03072020Juče usvojenom Odlukom o lokalnim administativnim taksama smanjene su takse za više spisa i radnji pred organima lokalne uprave.

Tako će, primjera radi, građani po novoj Odluci za izdavanje zahtjeva, molbi, predloga, prijava i drugih podnesaka sada plaćati 2 eura, umjesto 5 koliko je ranije iznosila taksa za ove radnje. Takse za rješenje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i rješenje o obimu i sadržaju tog elaborata sada su 10 umjesto 50 eura, a za davanje saglasnost na taj elaborat 20 umjesto 50 eura.

Novom Odlukom umanjene su takse za razne vrste podnesaka, opomene, rješenja, uvjerenja, ovjere, prepise i prevode - tarifni brojevi 1-11, u skladu sa Zakonom. Ostali tarifni brojevi su smanjeni ili su ostali na dosadašnjem nivou.

Obzirom da su novom Odlukom umanjene stavke koje čine najveći udio prihoda lokalnih administrativnih taksi, planirani prihod budžeta Opštine Herceg Novi po ovom osnovu po određenim tarifama biće umanjen za oko 38%, stoji u obrazloženju Odluke koja je usvojena na 13. redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg Novi.

Nova odluka donesena je u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama koji je usvojen prošle godine, a saglasnost na nju dalo je Ministarstvo finansija Crne Gore. U postupku pripreme Nacrta Odluke obavljene su konsultacije sa Zajednicom opština kao i organima lokalne uprave imajući u vidu njihove nadležnosti i vrste akata koje donose.

Odluka o lokalnim administrativnim taksama Opštine Herceg Novi stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, a taksena obaveza koja je nastala do momenta njenog stupanja na snagu plaćaće se u skladu sa starom odlukom.